Гражданите на София могат да използват приложението Medrec:M за ранна диагностика и връзка лекар
06.04.2020
Използвайте дигиталните решения на Столичната община, достъпни 24/7
03.05.2020

Възможности за финансиране

С гаранция от Европейския гаранционен фонд, Българската банка за развитие стартира програми в подкрепа на най-засегнатите от COVID-19 бизнеси. Средствата са предназначени за секторите хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, конгресна дейност и изложения, търговия на дребно, транспорт, артистична и творческа дейност, спортни дейности, предучилищно образование в частния сектор.

 

Ще се отпускат оборотни средства и кредитни линии с максимален размер до 48 800 лв. при гратисен период до 2 години. Искания за кредит се приемат и изцяло по електронен път на страницата на Микрофинансираща институция ДЖОБС – дъщерното дружество на ББР, което ще управлява средствата.


***

Европейската комисия насочи допълнителни 428 милиона евро към две програми за научни изследвания и иновации, като средствата са предназначени за свързани с COVID-19 проекти. 

За индивидуални стипендии по програмата Individual Fellowships са определени 328 милиона евро. Предназначени са за опитни изследователи от всички националности, които да придобият и прехвърлят нови знания и да работят върху научни изследвания и иновации в държави-членки на ЕС и асоциирани страни по „Хоризонт 2020“. Предоставя се възможност за обучение, международна и междусекторна мобилност.

100 милиона евро ще подкрепят грантовата схема COFOUND, която има за цел да насърчава високи постижения в обучението на изследователи, тяхната мобилност и кариерно развитие. COFOUND ще съфинансира нови или съществуващи регионални, национални и международни програми за отваряне и осигуряване на международно, междусекторно и интердисциплинарно обучение в областта на научните изследвания, както и транснационална и междусекторна мобилност на изследователите на всички етапи от професионалното им развитие. Подробно описание, условия и процес по кандидатстване ще намерите тук

 

 

***

Фондът на Фондовете мобилизира ресурс от 400 млн. лв., които чрез финансови посредници и банки ще достигнат до крайни получатели под формата на гаранции, кредити и дялови инвестиции, с които компаниите да посрещнат икономическите последици от кризата. 

Изцяло нов гаранционен продукт ще предоставя ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия от различни сектори, включително и най-засегнатите като туризъм, транспорт, търговия и др. На фирмите ще се предоставят оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до 10 години, без допълнителни административни тежести за кандидатстващите, при възможно най-облекчени условия, които се договарят с банковите институции. Обмисля се възможността кредитите да са безлихвени за предприятия, запазващи заетостта, която са имали преди настъпване на кризата.

Друга част от средствата са за програма за подпомагане на самонаети лица и малки стартиращи  предприятия с кратка или почти никаква бизнес история, включително такива, създадени от уязвими групи  – хора с увреждания, лица до 29 години и др. Целта е да бъдат предоставяни кредити при облекчени условия, включително без обезпечение, за да се запази заетостта при малките частни бизнеси, включително и такива от самонаети лица. Инструментът е действащ и кредитите се предоставят през финансовите посредници на Фонда във всички 28 области на България. Предприятията, които отговарят на условията, биха могли да получат до 50 000 лева кредит за оборотни средства и инвестиции.

 

 

 

X