ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена инфорция /ЗДОИ/, достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в сградата на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 6, ет. 1, стая № 2 – деловодство.

Заявлението за достъп до обществена информация е в свободен текст, но трябва да съдържа посочените в чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ реквизити. В случай, че в заявлението не се съдържат данните, посочени в чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от ЗДОИ, то се оставя без разглеждане.

Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация става по реда на ЗДОИ.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи според вида на носителя, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /в сила от 1 януари 2012 г./ и след представяне на платежен документ.

X