„Бизнес, възможности, иновации, сигурност“

МИСИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  (СОАПИ) е част от общата администрация на Столичната община.

Агенцията е създадена през 1992 г. като официалната институция, ангажирана с процесите по приватизация на общинска собственост в град София.

През 2015 г. СОАПИ разшири обхвата на дейността си, чрез създаването на звено за насърчаване на инвестициите в София.

 

МИСИЯ

Мисията на Агенцията е да подкрепя развитието на гр. София, като модерен, прогресивен, иновативен, интелигентен и зелен град, притегателно и предпочитано място за стартиране и развитие на бизнес, развойни дейности, стартъп и предприемачески проекти от български и чуждестранни организации.

Град София да бъде регионален център за компетенции, който привлича, задържа и вдъхновява професионалисти, предприемачи и учени, както и града да се обособи като дестинация за високоефективни индустрии на знанието (knowledge industries).

 

ИНВЕСТИЦИИ

Ние осигуряваме подкрепа на „едно гише“ на чуждестранни и български фирми, предприемачи и стартиращи компании, които искат да започнат или установят бизнес в София, както и подпомагаме местния бизнес в развитието му на чужди пазари.

Нашият екип предоставя информация, анализи, контакти и насоки за стартиране на бизнес в столицата на България. Агенцията сътрудничи тясно с всички структури на Столичната община и по този начин подкрепя предприемачите на всяка стъпка от реализирането на инвестиционното намерение.

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции предлага напълно безплатно съдействие, съобразено със специфичните изисквания и нужди на всеки проект. Можете да разчитате на нашата подкрепа във всеки етап на създаване на бизнес – от първоначалното събиране на данни, анализа на бизнес климата,  осигуряването на подходящи контакти, съвети за търсене на най-добрите служители и експерти, подкрепа при избор на място за офис/производствена база и  др.

Агенцията предлага консултации за изискванията на местното и националното законодателство, оценка на бизнес средата и възможностите в конкретна индустрия.

Столичната община през Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции стимулира чуждите и местните инвеститори чрез програма  “Инвеститор клас В“

Ние подкрепяме публично-частните партньорства между Общината, чуждите и местните фирми в изграждането на обществено полезна инфраструктура и подобряването на качеството на живот.

Агенцията поощрява взаимодействието между бизнеса и български университети, академии, училища и научни институти, за по-добро развитие и планиране на човешкия капитал.

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Ние сме институцията, която отговаря за приватизацията на общинска собственост в град София, включително на фирми, обособени части от дружества и нежилищни имоти. Тази част от дейността ни е известна в световната практика под термина „малка приватизация“. Обектите, които продаваме са привлекателни за голям брой инвеститори – представители на малкия и средния бизнес.

Според сега действащия Закон за приватизацията и следприватизационния контрол (приет през 2002 г.), методите на приватизация са търгът и конкурсът.

До момента в Агенцията са подписани около 2 700 договора, възлизащи на обща стойност от над 230 млн. евро. 95% от сделките са в резултат от проведен публичен търг с явно наддаване.

Съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), паричните постъления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК постъпват по бюджета на общината и се разходват по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Следприватизационният контрол се извършва в следните направления:

контрол на плащанията;

контрол върху произхода на средствата, съгласно чл.7, ал.3 от ЗПСК;

контрол за спазване на забраната за неотчуждаване;

контрол на специфичните условия по договори (работни места, въвод в експлоатация, инвестиции, предмет на дейност) за обекти, продадени чрез конкурс.

 

ПРАВНА РАМКА

СОАПИ е създадена през 1992 г. на основание на Закона за местното самоуправление и местната администрация и е специализиран орган на Столичния общински съвет, по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и специализиран орган на Столичната община, по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите.

 

Организацията функционира съгласно следните нормативни актове и разпоредби:

Закон за насърчаване на инвестициите

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Закон за приватизация и следприватизационен контрол

Наредба за търговете и конкурсите

Правилник на Столичен Общински Съвет за дейността на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

X