ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Осъществяване на цялостен анализ на документооборота и архивния фонд на СОАПИ. Изработване Ръководства на потребителя, съдържащи инструкции за работа със софтуерния продукт и  номенклатурната система и методика за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на СОАПИ /РПСИРСПНСМКСДИДС/. Подготовка, сканиране и индексиране на хартиения масив в електронна форма. Доставка и внедряване на Информационна система за изграждане и управление на документни масиви в електронна форма /ИСИУДМЕФ/. Обучение на персонала за работа с Ръководства на потребителя, съдържащи инструкции за работа със софтуерния продукт,  номенклатурната система и методика за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на СОАПИ /РПСИРСПНСМКСДИДС/  и Информационна система за изграждане и управление на документни масиви в електронна форма /ИСИУДМЕФ/

Решение/ 14.09.2017 г.

Доклад/ 14.09.2017 г.

Протокол 1/ 14.09.2017 г.

Протокол 2/ 14.09.2017 г.

Протокол 3/ 14.09.2017 г.

Публична покана за доставка на два броя нови автомобили за нуждите на СОАП

03.06.2015 15:26:18 ч.

X