От 2016 г. Столичната община предлага сертификат „Клас В“ за инвестиционни проекти с общинско значение. Такива са проектите, които не надвишават 2 млн. лв. и създават допълнителна трудова заетост за срок от минимум 3 години.
Сертификатът се издава от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), съгласно следните условията и процедура:

ПООЩРЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

ИНВЕСТИТОР КЛАС „А“ И „Б“

Инвестиционните проекти, които надхвърлят 2 млн. лв., могат да бъдат сертифицирани с клас „А“ или „Б“ чрез Българската агенция за инвестиции (БАИ).

Подробна информация относно процедурата за издаване на сертификат, изискуемите документи, уловията и насърчителните мерки, свързани с посочените класове, можете да откриете на интернет страницата на БАИ.

ИНВЕСТИТОР КЛАС „В“

Инвестиционни проекти с общинско значение: процедура за сертифициране

Инвестициите с общинско значение („инвестиции клас В“) се определят като такива въз основа на два критерия:

  • 1. Размер на инвестицията.
  • 2. Заетост, пряко създадена от инвестиционния проект.

Те трябва да се реализират в административните граници на Столична община и да отговарят на условията на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В (към Наредбата).

Сертификатът „Инвестиция клас В“ е валиден за максимален срок от 3 години от датата на издаването му с изключение на посочените в наредбата случаи /наличие на независещи от инвеститора обстоятелства/.

Размерът на инвестициите за издаване на сертификат клас В не трябва да надвишава 2 млн. лв.

Образец на заявление

Издаване на сертификат за инвестиция Клас В

УСЛОВИЯ

Насърчават се инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на Столична община (съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014).

1. Да са свързани:

1.1. със създаването на ново предприятие;

1.2. с разширяването на съществуващо предприятие/ дейност;

1.3. с диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието/ дейността с нови продукти;

1.4. със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващото предприятие/ дейност.

2. Поощряват се дейности във всички сектори, с изключение на посочените в чл. 13а от Закона за насърчаване на инвестициите – списък с недопустимите дейности;

Когато инвеститорът в допустими сектори упражнява едновременно и дейност в изключените сектори, се насърчават само инвестициите в допустимите сектори, като инвеститорът следва да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите така, че изключените сектори да не са предмент на насърчаване.

3. Да предвиждат размер на инвестицията, не по-голям от 2 млн. лв.;

4. Приходите от изпълнявания инвестиционен проект да са най-малко 80% от общите приходи на предприятието на инвеститора.

5. Най-малко 40% от приемливите разходи за материални и нематериални активи да се финансират чрез собствени ресурси или чрез външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа.

6. Да създават заетост, която:

6.1. да е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект;

6.2. да води до нетно увеличение на броя на служителите в съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца;

6.3. да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на голямо предприятие и за минимален период от 3 години в случай на малки и средни предприятия.

7. Срокът за изпълнение на инвестицията да е до 3 години от датата на започване на работата по проекта до неговото завършване, включително за голям инвестиционен проект.

8. Инвестицията да се поддържа в съответния регион по местонахождение най-малко 5 години, а в случай на малки и средни предприятия 3 години, считано от датата на нейното завършване.

9. Придобитите дълготрайни материални и нематериални активи да са нови и закупени при пазарни условия от трети лица, независими от инвеститора.

I. На лице, което e:

1. осъдено с влязла в сила присъда (освен реабилитираните);

2. обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си (чл. 740 от Търговския закон);

3. в производство по ликвидация; с парични задължения към държавата или към община (чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

4. което има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.

II. За изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол или за изпълнение на концесионни договори за добив на природни богатства по Закона за концесиите или за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства и в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения, а също и инвестиции за производство на продуктите и дейностите, изброени в приложение I към Договора за създаване на Европейската общност, съгласно Регламент № 651/2014 на Европейската комисия за прилагане на чл. 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ и в други случаи, посочени в нормативната уредба.

НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ

Съкратени срокове за административно обслужване 

Предоставяно от общината на инвеститорите чрез столичната общинска и районни администрации в срокове с една трета по-кратки от предвидените в съответните нормативни актове.

Индивидуално административно обслужване 

Извършва се безплатно от служители на СОАПИ, пред съответните компетентни органи, като включва:

1. информиране на инвеститорите за необходимите и приложими процедури към конкретния инвестиционен проект, съобразно неговите специфики, нормативни изисквания;

2. помощ при попълване, подаване и получаване на необходимите документи, за реализиране на проекта, от ангажираните институции, след заплащане на дължимите такси (съгласно съответния закон);

3. осигуряване на контакт между инвеститора и съответната администрация, задължена за издаване на необходимите документи.

Придобиване право на собственост или ограничени вещни права 

Върху имоти – частна общинска собственост, необходими за реализиране на инвестиционния проект, след преговори с инвеститора и извършване на оценка (съгласно ЗНИ, ППЗНИ и наредбата).

Мерките за насърчаване на инвестициите могат да се прилагат и по отношение на юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен проект е сертифициран, притежава минимум 75% от регистрирания капитал.

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ

1. Подаване на заявление до Кмета на Столична община чрез Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции.

Заявлението се попълва съгласно установен образец (свали образеца) и следва да се подаде преди започване на работата по инвестиционния проект. В него са описани всички документи, които следва да бъдат приложени към него.

Всички документи, които са на чужд език, задължително се представят и в превод на български език.

2. Оценка на подаденото заявление и документите приложени към него

Извършва се оценка на подаденото заявление и документите приложени към него за съответствието им с изискванията на Закона за насърчаване на инвестициитеПравилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите и Наредбата.

3. Решение на Столичния общински съвет

Кметът внася в общинския съвет доклада с мотивирано предложение за издаване на сертификат, а Столичният общинския съвет се произнася по доклада в 30-дневен срок от неговото постъпване, като приема решение да бъде издаден или да бъде постановен отказ за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

4. Издаване на сертификат

Кметът, въз основа на решението на Столичния общински съвет, издава сертификата за „Инвестиция Клас В“.

По време на сертифициращата процедура, нашият екип може да ви помогне с:

1. Представяне на икономически анализи на бизнес средата в столицата;

2. Организиране и провеждане на срещи в Столична община с отговорните по конкретния въпрос служители;

3. Предоставяне на регионална информация за град София, индустриални зони, инфраструктура, равнище на безработица, наличие на квалифицирана работна ръка, ниво на образование;

4. Общи консултации и съдействие за стартиране на бизнес;

5. Консултации по административни въпроси , свързани със срокове, такси и др.;

6. Организиране на офис и конферентни зали в началната фаза на заявен инвеститорски интерес;

7. Съвети за бизнес планиране, идентификация на потенциални доставчици, партньори за съвместни предприятия или обединения, информация за стимули и финансиране;

8. Помощ при намирането на персонал;

9. Установяване на контакт с обществени институции, неправителствени организации, финансови институции и органи на държавна власт;

10. Информация за данъчното регулиране и митническа политика;

11. Организиране на бизнес мероприятия;

12. Придружаване до съответния терен (сграда) представяне на неговите предимства и недостатъци;

13. Представяне на възможностите за наемане или закупуване на терени, сгради, помещения и консултиране за процедурите за съответната сделка;

14. Предоставяне на допълнителна информация за Столична община;

15. Консултиране при решаване на проблемите от компетенцията на местните власти и съдействие при решаване на проблеми от компетенциите на полиция, пожарна, ХЕИ и др.

1. налична общинска земя, която може да се отдаде под наем или продаде и конкретните условия за това;

2. налични свободни производствени или административни сгради и тяхното състояние и условия за инвестиции;

3. данни, касаещи работната сила – брой и структура на населението, степен на образование, квалификация, заетост, ниво на работните заплати (по сектори);

4. развити сектори и приоритети за развитие на общината и районите (предпоставки, ресурсни дадености, транспортна достъпност, профил на икономическа активност, наличие на маркетингов профил и т.н.);

5. налична общинска инфраструктура и възможности за развитието й чрез партньорство с частен сектор;

6. цени на земя, ток, вода, газ, централно отопление, транспорт, човешки ресурси и др.;

7. информация за сектора на услугите;

8. информация за проекти за икономическо развитие на общинско ниво;

9. информация за проекти на частни фирми.

Детайлна информация за процедурата по издаване на сертификат за инвестиция клас „В“, възможните насърчителни мерки и компетентните органи може да бъде намерена в Наредбата за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“.

Съгласно изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите, СОАПИ поддържа на уеб сайта си интернет страница със:

    • списък на свободните терени и образци на документи, свързани с процедурата за издаване на сертификат за инвестиция клас В
  • годишни доклади за издадените сертификати за инвестиции клас В.
X