ТЕКУЩИ ТЪРГОВЕ

Столична Общинска Агенция за Приватизация и Инвестиции

София, 1000,
пл.“Славейков“ 6, ет.1
e-mail: contact@investsofia.com
тел.: 02 980 04 67

Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
Четете тръжните и конкурсни документи!

Приемното време на СОАПИ е от 14 до 16 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ – № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”, гр.София, ул.”Врабча” 6.
Краен срок за внасяне на депозита– не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

2. Срок за подаване на предложение за участие в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.

3. Телефон за допълнителна информация:
02 988 46 38; 02 980 04 67

ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

X