В София живеят 1.325 милиона души. Това са 23% от населението на България или 25% от работната сила. София традиционно е градът с най-ниски нива на безработица в страната. Пазарът на труда е с най-високата средна брутна работна заплата в страната. 65% от населението на града е в трудоспособна възраст. Благоприятното й икономическо развитие превръща София в притегателен център за таланлив човешки капитал от България и чужбина.

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В ГРАД СОФИЯ

Работна сила в София

София е областта с най-многочислената работна сила в България.  Пазарът на труда е нараснал с 26% или 147,100 души между 2003 и 2017 г. Днес в София работят 714,500 души.

Коефициентът на икономическа активност в града също е най-високият в България – 62.1% срещу средно за страната 53.3%.

София привлича и най-много трудови мигранти – 40,000 дневно.

В информационните технологии броят на заетите е нараснал до над 50,000 души. В аутсорсинг индустрията работят 70 000 души с над 30 езика. В двете индустрии работят около 20% от трудещите се в София.

Равнището на безработица в столицата през декември 2018 г. е 2.8%.

София се нарежда на 28-мо място от общо 283 европейски региона, включени в Индекса за работни позиции, изискващи интелектуална дейност, за 2018 г ., с 89,6 заети в сферата на знанието на всеки 1000 заети лица

Образование и езикови умения

Делът на висшистите в София е над 50% от населението. 100 000 студенти посещават 23-те университета в града. Отделно функционират 63 развойни центъра и частни ИТ академии.

30 000 български студенти се обучават в унивeрситети извън България – топ 3 дестинациите са Германия, Холандия и Великобритания. Все повече от тях се завръщат у дома. 70% от легализиралите чуждестранните си дипломи в периода 2013 – юни 2016 г. остават да работят в България.

В София се намират и няколко от най-добрите средни училища в страната – езикови, природо-математически, с разширено изучаване на езици и др. Изучаване на чужд език в училищата е задължително. Около 50% от децата изучават и втори чужд език. Най-разпространен е английският език, следван от руския, немския и испанския. Над 27 000 ученици в столицата изучават предприемачество.

Сред конкурентните предимства на София се явява и увеличаващият се брой частни софтуерни училища. Към февруари 2019 г. ИТ академиите в града са 16.

Разходи за труд и възнаграждения

София се отличава с редица предимства в сравнение с основните си конкурентни дестинации за правене на бизнес в региона – Белград, Букурещ, Скопие и Солун.

Водещите преимущества произтичат най-вече от нивото на преките данъци (данък печалба и данък общ доход, чиято ставка е 10%), които заедно с Македония са най-ниските в региона. Осигурителна тежест за българските работодатели е 18-19% – значително по-ниска от тази в съседните страни.

Към декември 2018 г., средната месечна брутна заплата в София възлиза на 1,551 лв., или 793 евро. Тези стойности са над средните както за България, така и за Балканския регион, с изключение на Гърция.

Най-висoките възнаграждения се изплащат в отраслите Информационни и далекосъобщителни услуги, Финансови и застрахователни дейности и Професионални дейности и научни изследвания. Висококвалифицираната работна сила ще продължи да привлича инвестиции в бързо растящите сектори.  Най-вече в ИТ индустрията, аутсорсинга на бизнес услуги и някои промишлени дейности с относително висока добавена стойност.

Трудово законодателство

Основният нормативен акт, който урежда правата и задълженията на работниците в България, е Кодексът на труда.

Гъвкавото работно време е въведено в България през 2015 г. , а през 2014 г. е официализирано и дуалното професионално обучение.

Кодекс на труда

Закон за насърчаване на заетостта

Закон за уреждане на колективните трудови спорове 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

Закон за инспектиране на труда

Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания

Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Закон за признаване на професионална квалификация 

Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

Създаването и функционирането на компаниите в България е уредено в Търговския закон. В зависимост от правната форма, процедурата за регистриране на компания в България варира.

Минималният капитал за стартиране на бизнес е 2 лв.

Процедура за регистриране на компании в България – стъпки и срокове

Основни данъчни показатели в България през 2017 г.

Синята карта на Европейския съюз дава право на граждани на страни извън ЕС който да работи на територията на България.

В основните условия за издаване на синя карта влизат:

  • валиден трудов договор или обвързващо предложение за работа за минимум 1 година;
  • заплата минимум 1.5 пъти по-висока от средната брутна годишна заплата в съответната държава от ЕС;
  • валиден документ за пътуване и ако е необходимо – виза.

Стандартна валидност на картата е 1 – 4 години, в зависимост от съответната държава от ЕС или продължителността на трудовия договор. Срокът на валидност на картата за България е 4 години.

В България със Синя карта се привличат основно специалисти в ИКТ сектора, инженери и мениджъри.

За първото шестмесечие на 2017 г. документа е издаден на общо 100 чужденци от 11 държави извън ЕС. Най-голям е делът на професионалисти от Украйна, следвани от Русия, Китай, Индия, Македония и САЩ.

Режимите за работа на чужденци от трети страни в България са два:

-за сезонна заетост до 90 дни – през 2017 г. е премахното изискването работодателите да удостоверяват с документи пред Агенцията по заетостта образованието, професионалната квалификация и опит ана потенциалните чуждестранни работници. Целта е да се привлекат кадри основно за туризма през летния сезон.

-за постоянна заетост.

През 2016 г. отпада пазарния тест, с който преди да се наеме служител от трета държава, работодателят трябва да докаже, че за съответната позиция в момента няма подходящ по-квалифициран кандидат на българския пазар на труда.

Наети лица, които са граждани на една от държавите-членки на Европейското икономическо пространство и Швейцария автоматично имат право да работят в друга страна-членка.

Независимо от националността, членовете на семейството на граждани на ЕС, които имат право на пребиваване или право на постоянно пребиваване в държава-членка могат да започнат работа или бъдат самонаети там.

Субсидираната заетост, наемането на персонал чрез субсидирани мерки, програми, схеми и проекти, се основава на Закона за насърчаване на заетостта. Субсидираната заетост се финансира от Държавния бюджет.

Свързани публикации

X