Инвестирай в София

ул. "Генерал Гурко" 12, ет.4, София 1000
contact@investsofia.com
пл. "Петко Р. Славейков" 6, София 1000
delovodstvo@investsofia.com
Имейл за официални документи към деловодството на СОАПИ

Имате бизнес идея?
Ще ви помогнем да я осъществите. Попитайте ни и ще получите конкретно бизнес решение.

    X