През 2018-2019 г. Столична община чрез СОАПИ разработи Стратегията за дигитална трансформация на София по проекта „Предизвикателство дигитални градове“ (Digital Cities Challenge, DCC) на Европейската комисия. София се присъедини към мрежа от 41 европейски града, които обединяват усилията си за справяне с предизвикателствата на 21-ви век в сферата на дигиталното градско развитие.

ДИГИТАЛНА СОФИЯ

 

Стратегията за дигитална трансформация на София е приета от Столичен общински съвет

на 11 юни, 2020 г.

Изтеглете окончателния документ!

 

Изтеглете кратка презентация на Стратегията

Предизвикателство дигитални градове (Digital Cities Challenge)

Предизвикателство дигитални градове е инициатива на Европейската комисия, чиято основна цел е да подкрепи градовете по пътя им към дигитална трансформация.

През януари 2018 г. Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), от името на Столична община, спечели място в проекта „Предизвикателство дигитални градове“ заедно с 40+ града от ЕС. София и 14 други европейски града спечелиха възможността да участват в програмата безвъзмездно.

Целта на проекта е да подпомогне града в създаването на Стратегия за дигитална трансформация чрез предоставянето на експертна помощ и консултации от градове ментори и група висококвалифицирани експерти. Представителите на София участваха и в серия от семинари за изграждане на капацитет и създаване на мрежа от контакти.

Предлаганата подкрепа ще ускори дигиталната трансформация и индустриалната модернизация на градовете, за да могат те да се възползват напълно от предимствата на четвъртата индустриална революция.

Градовете

 

15

града, които участваха безвъзмездно. 

София е един от тях, избран измежду 92 кандидати.

 

20

града участваха на собствени разноски.

 

6

града ментори:

Амстердам, Барселона, Хамбург, Лисабон, Ница, Еспоо.

Цели на проекта „Предизвикателство дигитални градове“

 

1.  Създаване на мрежа за дългосрочно сътрудничество с други градове, която ще популяризира дигиталната трансформация и споделянето на знание

2.  Създаване на механизми за сътрудничество между центровете за иновации, клъстерите, лабораториите, инкубаторите, акселераторите, фондовете за рисков капитал и общинските институции

3.  Подпомагане въвеждането на нови бизнес модели, които да подобрят местното предприемачество и ноу-хау

4.  Насърчаване на устойчиви инвестиции в местната дигитална трансформация

Методология 

 

Градовете следваха методология, създадена от Европейската комисия конкретно за проекта. Главните стъпки бяха:

1. Оценка на дигиталната зрялост на София

2. Разработка на Стратегия за дигитална трансформация на София

3. Разработка на модели за управление, наблюдение и оценка на прилагането на Стратегията

Над 100 местни заинтересовани страни в София взеха участие в интервюта и работни срещи, част от проекта. СОАПИ участва в 5 академични семинара заедно с останалите градове, участващи в инициативата.

Стратегията за дигитална трансформация на София

 

Стратегията за дигитална трансформация на София се изготви от СОАПИ, експертите-консултанти, местните заинтересовани страни и консултантите, ръководещи програмата по методология, предоставена от ЕК.

 

Мисията на Стратегията е да дефинира план за действие и мерки, които да укрепят ИКТ бизнес екосистемата в София с фокус:

  • – Да се развият иновативни решения за дигиталната трансформация на град София
  • – Да се създадат нови пазари за дигитални услуги на местно, национално и международно ниво, както и да се улесни достъпът до тези пазар
  • – Да се подкрепи системата за иновации с цел създаване и прилагане на нови дигитални услуги и решения

 

Целите на Стратегията са:

  • – Да се даде възможност на колкото се може повече компании от ИКТ бизнес екосистемата в София да вземат участие в дигиталната трансформация на града чрез създаването и предлагането на иновативни продукти и електронни услуги
  • – Да се създаде пазар за ИКТ продукти и електронни услуги на местно и национално ниво чрез улесняване на достъпа на ИКТ компаниите (малки и големи) до останалите индустрии, публичната администрация и дружествата за комунални услуги
  • – Да се подобри местната иновационна екосистема чрез финансови механизми, информационни услуги и събития с участието на заинтересовани лица, улесняващи дигиталната трансформация на местната икономика
  • – Да се подобрят уменията на заетите в местния ИКТ сектор и в стартъп екосистемата да създават е-услуги и бази данни за публични и частни организации.

 

Приоритетни области:

  • – Стратегията за дигитална трансформация на София се фокусира върху четири приоритетни области: е-управление, комунални услуги, транспорт и ИКТ стартъп екосистема. Създаването на търсене на е-услуги от страна на първите три области (синята част от графиката) е главният двигател на интелигентен растеж, а способността на местната ИКТ екосистема (зелена и оранжева част от графиката) да доставя тези е-услугите е фактор, който прави този растеж възможен.
  • – Градът и местните заинтересовани страни идентифицираха 18 оперативни цели и 10+ дейности в четирите приоритетни сфери с цел създаването на конкретен план за действие за дигитализация. Списъкът с дейности може да бъде редактиран във времето и се очаква непрекъснато да бъде обновяван и разширяван след края на „Предизвикателство дигитални градове“.

Постигнатото дотук

 

Доклад на дигиталната зрялост на София (само на английски език)

Стратегия за дигитална трансформация на София (на български и английски език) 

София често беше хваленa като един от най-активните участници в инициативата. Няколко града видяха надежден партньор в лицето на СОАПИ и ни поканиха да си сътрудничим по други дигитални проекти.

Изпълнителният директор на Агенцията Владимир Данаилов разказа за работата на София по проекта на заключителната конференция в Брюксел през юни 2019 г. Събитието събра 450 градски управници, индустриални и бизнес експерти, “смарт сити” компании, международни организации, политици от европейските държави и Европейската комисия. Гледайте видеото от панела „Градовете като създатели на пазари“ (с български субтитри).

 

Какво следва

Ще започнем работа по подробна оценка и развитие на идентифицираните 10+ дейности с подкрепата на Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и координационното звено на Фонда на фондовете.

София ще участва в „Предизвикателството 100 интелигентни града“ – нов проект продължение на „Предизвикателство дигитални градове“, който ще започне в началото на 2020 г. Проектът ще разшири съществуващата мрежа от градове до 100 и ще включи нови технологии, по-специално AI.

Беше подадена кандидатура за консултативна подкрепа за развитието на стратегия за данни, политики за данни и системи за управление на данни за Столична община.

Как започна дигитализацията на София?

 

През 2015 г. екип от заинтересовани страни и консултанти създаде „Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020” (ИСИС) на София. Тя очертава секторната специализация на икономиката на столицата. Стратегията има за цел да повиши добавената стойност и конкурентоспособността на икономиката на града на международните пазари.

ИСИС на София постави рамката за интелигентна специализация на града чрез превръщане на София в интелигентен град. Този подход създава условия за високо качество на живота на гражданите и за добро управление. Освен това той стимулира синергията и партньорството в иновационната екосистема и ефективното използване на ИКТ.

ИСИС в София съдържа области за специализация както на хоризонтално, така и на вертикално ниво. Хоризонталните мерки засилват иновационната екосистема в града и региона. В София се поставя акцент върху развитието на две тематични области за интелигентна специализация, които са определени от националния ИСИС, а именно: Информатика и ИКТ и нови технологии в творчески и развлекателни индустрии.

Стратегията за дигитална трансформация на София (2019 г.), създадена като част от Предизвикателство дигитални градове, е естествена следваща стъпка в тази визия.

X