През 2019 г. СОАПИ разработи Стратегията за дигитална трансформация на София. Стратегията бе изготвена като част от инициативата на ЕК „Предизвикателство дигитални градове“.  От ноември 2017 г. до юни 2019 г. София, представлявана от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, взе участие в инициативата на ЕК. Българската столица се присъедини към мрежа от 41 европейски града, които обединяват усилията си за справяне с предизвикателствата на 21-ви век в сферата на дигиталното градско развитие.

Предизвикателство дигитални градове (Digital Cities Challenge)

 

Предизвикателство дигитални градове е инициатива на Европейската комисия, чиято основна цел е да подкрепи градовете по пътя им към дигитална трансформация. Проектът предлага съвети по дигиталните политики и подкрепя петнадесет града в Европа. Предлаганата подкрепа ще ускори дигиталната трансформация и индустриалната модернизация на градовете, за да могат те да се възползват напълно от предимствата на четвъртата индустриална революция.

Избраните Дигитални градове получиха подкрепа под формата на консултантски услуги на място, осигурени от група висококвалифицирани експерти. Представителите на София получиха възможността да участват в серия от семинари за изграждане на капацитет и създаване на мрежи от контакти.

Общо 35 града бяха обект на инициативата. София и 14 други европейски града спечелиха възможността да участват в програмата безвъзмездно. Участие взеха и 6 градове ментори, които вдъхновяваха и съветваха останалите за дигитализацията на своите местни институции и предприятия. Представител на София в инициативата беше Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ).

Градовете

 

15

Града, които участваха безвъзмездно. София е
един от тях, избран измежду 92 кандидати.

 

20

Града участваха на собствени разноски.

 

6

Града ментори:

Амстердам, Барселона, Хамбург, Лисабон, Ница, Еспоо.

Цели

 

  1. Създаване на мрежа за дългосрочно сътрудничество с други градове, която ще популяризира дигиталната трансформация и споделянето на знание
  2. Създаване на механизми за сътрудничество между центровете за иновации, клъстерите, лабораториите, инкубаторите, акселераторите, фондовете за рисков капитал и общинските институции
  3. Подпомагане въвеждането на нови бизнес модели, които да подобрят местното предприемачество и ноу-хау
  4. Насърчаване на устойчиви инвестиции в местната дигитална трансформация

Методология 

 

Градовете следваха методология, създадена от Европейската комисия конкретно за проекта. Главните стъпки бяха:

  1. Оценка на дигиталната зрялост на София
  2. Разработка на Стратегия за дигитална трансформация на София
  3. Разработка на модели за управление, наблюдение и оценка на прилагането на Стратегията

Над 100 местни заинтересовани страни в София взеха участие в интервюта и работни срещи, част от проекта. СОАПИ участва в 5 академични семинара заедно с останалите градове, участващи в инициативата.

Стратегията за дигитална трансформация на София

 

Стратегията за дигитална трансформация на София се изготви от СОАПИ, експертите-консултанти, местните заинтересовани страни и консултантите, ръководещи програмата. Стратегията се основава на главната констатация на първоначалната оценка на дигиталната зрялост на София: местният ИКТ сектор е много добре развит, но компаниите в него са ориентирани към износ.

Затова целта на Стратегията да е да насърчаването на местните институции и индустрии да станат клиенти на местните ИКТ компании. Мисията е да се дефинира и изработи план за действия, както и серия от мерки, които да укрепят ИКТ бизнес екосистемата в София и да дадат възможност:

  1. Да се развиват иновативни решения за дигитална трансформация на града
  2. Да се създават нови пазари за дигитални продукти и услуги, на местно, национално и глобално ниво, както и да се улесни достъпът до тези пазари
  3. Да се подкрепя системата за иновации с цел създаване и прилагане на нови дигитални услуги и решения

Стратегията за дигитална трансформация на София се фокусира върху четири приоритетни области: е-управление, комунални услуги, транспорт и ИКТ стартъп екосистема. Създаването на търсене на е-услуги от страна на първите три области (синята част от графиката) е главният двигател на интелигентен растеж, а способността на местната ИКТ екосистема (зелена и оранжева част от графиката) да доставя тези е-услугите е фактор, който прави този растеж възможен.

Градът и местните заинтересовани страни идентифицира 14 примерни дейности в приоритетните области. Списъкът с дейности може да бъде редактиран във времето и се очаква непрекъснато да бъде обновяван и разширяван след края на „Предизвикателство дигитални градове“.

Препоръки от Стратегията – Управление на прилагането

 

Организацията, отговорна за управлението на прилагането на Стратегията, ще бъде СОАПИ с подкрепата на консултативни съвети. Въпреки това, Стратегията силно препоръчва създаването на ново подразделение в рамките на Столична община – Столична агенция за дигитализация. Новата агенция ще има за задача да поддържа дългосрочната дигитална и интелигентна трансформация на града чрез идентифициране на нуждите на местния пазар и управление на процеса на дигитализация. Новият екип може да бъде част от съществуваща организация, което ще улесни първоначалното му формиране.

Друга препоръка на експертите, консултиращи София, е разработването на Разпределително хранилище за отворени данни – хранилище, съдържащо различни видове данни за София с отворен достъп. За да се постигне това, е препоръчително Столична община да обмисли създаването на Служба на главния директор дигитализация (СГДД), която да бъде ръководена от новоназначен Главен директор дигитализация. Директорът трябва да има изпълнителната власт да мобилизира различните отдели в Общината за създаване и поддържане на базата данни. Целта на СГДД ще бъде да установи система за управление на данните, както и политики и практики, които да гарантират, че данните ще се събират, съхраняват, анализират и споделят последователно между Общината и организациите, които си сътрудничат за развитието на Разпределителното хранилище за отворени данни.

Постигнатото дотук

 

София често беше хваленa като един от най-активните участници в инициативата. Няколко града видяха надежден партньор в лицето на СОАПИ и ни поканиха да си сътрудничим по други дигитални проекти.

Изпълнителният директор на Агенцията Владимир Данаилов разказа за работата на София по проекта на заключителната конференция в Брюксел през юни 2019 г. Събитието събра 450 градски управници, индустриални и бизнес експерти, “смарт сити” компании, международни организации, политици от европейските държави и Европейската комисия. Гледайте видеото от панела „Градовете като създатели на пазари“ (с български субтитри).

София вече очаква инициативата „Интелигентни градове” – програмата наследник на Предизвикателство дигитални градове, която се очаква да стартира през декември 2019 г. Новата инициатива ще покани още 50 града да се присъединят към участниците в Предизвикателство дигитални градове.

Как започна дигитализацията на София?

 

През 2015 г. екип от заинтересовани страни и консултанти създаде „Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020” (ИСИС) на София. Тя очертава секторната специализация на икономиката на столицата. Стратегията има за цел да повиши добавената стойност и конкурентоспособността на икономиката на града на международните пазари.

ИСИС на София постави рамката за интелигентна специализация на града чрез превръщане на София в интелигентен град. Този подход създава условия за високо качество на живота на гражданите и за добро управление. Освен това той стимулира синергията и партньорството в иновационната екосистема и ефективното използване на ИКТ.

ИСИС в София съдържа области за специализация както на хоризонтално, така и на вертикално ниво. Хоризонталните мерки засилват иновационната екосистема в града и региона. В София се поставя акцент върху развитието на две тематични области за интелигентна специализация, които са определени от националния ИСИС, а именно: Информатика и ИКТ и нови технологии в творчески и развлекателни индустрии.

Стратегията за дигитална трансформация на София (2019 г.), създадена като част от Предизвикателство дигитални градове, е естествена следваща стъпка в тази визия.

X