Платформата IBA.Bulgaria развива разнообразни функционалности, за да подпомага бизнеса с българска връзка у нас и на международни пазари
08.09.2018
Calendar-Sofia-Events
Предстоящи събития в София през септември
09.09.2018

Възможности за финансиране

 

Българо-американската кредитна банка (БАКБ) и Столичната община обявиха началото на съвместна програма за финансиране на иновативни стартиращи компании. Специалната гаранционна схема на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) вече е отворена за кандидатстване.

Приоритетни направления в програмата са иновациите в областта на информационните и комуникационни технологии, както и новите технологии в креативните и реактивните индустрии.

Стартиращите компании, желаещи да участват в програмата, трябва да са фирми на не повече от 3 години, със седалище на територията на Столичната община.

Програмата дава предимство на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в някоя от сферите на проекта, на бизнеси със социален и екологичен ефект, както и на такива, които разкриват нови работни места за безработни. Програмата предоставя гаранции до 50%, като максималният гаранционен размер на ОГФМСП е 30 000 лв. Гаранционният ангажимент е със срок до 60 месеца.

 

***

Държавният Фонд на фондовете избра мениджъри на първите два фонда за финансиране на стартъпи с публичен ресурс. Общо 64.7 млн. лв. първоначален капитал се предоставя на българо-италианското обединение “АД – Венчърс”, в което водещ партньор е “Клийнтех България”, и на обединението “Некст Тех Венчърс”. Средствата са за дялово инвестиране в стартиращи компании и за ускоряване на растежа на вече утвърдени иновативни дружества.

Новите фондове са създадени в резултат на партньорството между публичен финансов инструмент – Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ), който е съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, от една страна, и избраните партньори от частния сектор. Съгласно условията на ФУНФ фонд мениджърите ще трябва да добавят собствени средства за финансиране, както и да привлекат частни ко-инвеститори в сделките.

Обединението “АД – Венчърс” ще управлява фонд с първоначален капитал от 14 млн. евро и е предложило общо 215 предприятия за първоначална инвестиция. “Некст Тех Венчърс” ще работи с вече утвърдени стартъпи на етап на ускоряване (acceleration stage) и ще инвестира в тях 19.1 млн. евро. Сдружението е предложило списък с 45 предприятия, които могат да бъдат подпомогнати по тази схема.

Очаква се около 200 стартъпа да бъдат подкрепени в рамките на първоначалния 5-годишен период, за който се създават фондовете. Финансирането, на което ще могат да разчитат стартъпите, е между 25 хил. и 1 млн. евро, в зависимост от профила на компанията и финансовите й резултати. Фондовете ще предоставят средствата срещу миноритарен пакет от акции, дялове или еквивалентни инструменти, които дават право на участие в капитала на даден стартъп.

 

***

Стартира ваучерната система за листване на малки и средни фирми на БФБ. Инициативата е на Министерство на икономиката и Българска фондова борса (БФБ) и цели подпомагане на акции на малки и средни фирми да се търгуват на борсата. Програмата е част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар, а бюджетът е осигурен по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и е с общ размер от 2 млн. евро.

Финансирането по схемата ще става посредством предоставянето на ваучери на стойност 50 хил. лева, като бенефициент ще бъде Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), която ще администрира процеса и ще набира заявления за получаване на ваучер. Всеки ваучер ще е валиден 9 месеца, като през този период компаниите трябва да получат одобрение на проспект за емитиране на ценни книжа от Комисията за финансов надзор (КФН) и да осъществят успешна емисия за набиране на капитал (първично публично предлагане) чрез фондовата борса или чрез метода букбилдинг.

Общите условия по процедурата вече са публикувани на сайта на ИАНМСП.

 

***

Enterprise Europe Network предлага безплатни консултации на фирми с амбиция за растеж

Enterprise Europe Network е основният инструмент на Европейската комисия, който цели да подпомогне малките и средни предприятия да се възползват максимално от възможностите на Европейския и световния пазар. Експертите от Мрежата предоставят интегрирани услуги и консултации относно комерциализирането на иновации, развитието на международни бизнес и проектни партньорства, европейско финансиране, европейски стандарти, CE маркировка и други теми от значение за растежа на вашия бизнес.

Мрежата присъства в 67 държави и е съставена от над 600 специализирани бизнес организации, които осигуряват глобален обхват и контакти в почти целия свят. Taзи година се навършват 10 години от нейното създаване.

 

С какво може да ви помогне мрежата?


Мрежата Enterprise Europe Network предоставя следните специализирани услуги и инструменти в подкрепа на МСП:
Намиране на нови партньори през най-голямата база данни за бизнес, технологично или проектно сътрудничество. Посетете базата данни тук
Достъп до информация относно различните възможности за финансиране – от европейски програми за научни изследвания и иновации до инвестиционни фондове, оперативни програми на ЕС в България и други
Персонализирана консултация относно законодателството, стандартите на ЕС и защитата на интелектуална собственост
Проучване на мнението на МСП относно политиките на ЕС, касаещи бизнеса
Оценка на иновативния капацитет на МСП с инструмента IMP³rove


Мрежата в България е съставена от 12 организации, обхващащи цялата територия на страната, като сред тях присъстват търговски палати и други организации в подкрепа на бизнеса, иновациите и технологичния трансфер. Свържете се с Еnterprise Europe Network към БТПП или с друга контактна точка от сайта на EEN България: www.een.bg

 

За повече информация:
Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
Тел: +359 2 8117 505/515/525/417
Имейл: een@bcci.bg

 

 

БТПП предоставя ваучери за безплатна консултантска подкрепа на иновативни фирми

Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата подкрепя иновативни български предприятия чрез предоставянето на услугата „Оценка на иновационен капацитет на МСП” посредством метода IMP3rove.

IMP3rove е метод, който задълбочено изучава иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизнения цикъл на иновациите и основните фактори, касаещи тяхното по-добро управление. Методът е разработен от A.T. Kearney и Европейската комисия с цел да повиши иновационния потенциал на предприятията в ЕС. Оценката е в съответствие с европейските стандарти за управление на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899.

През последните три години над 100 водещи български фирми от различни сектори са се възползвали от инструмента и са получили препоръки под формата на план за действие, който е изцяло съобразен с нуждите на клиента и определя необходимите стъпки за създаването на иновационна стратегия, намирането на нови пазари и клиенти, стимулирането на креативността на служителите, задържането на качествените кадри и др. Фирмите получават и сертификат за успешно преминаване през асистирана оценка с IMP³rove, която е в съответствие с европейските стандарти за управление на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899. Оценката е полезна при кандидатстване по Инструмента за МСП по програма Хоризонт 2020.

БТПП предлага безплатни ваучери за оценка, които могат да бъдат заявени от фирми, които отговарят на следните условия:

  • МСП с иновационна дейност и желание за растеж
  • Съществуващи от поне 3 години
  • С персонал от поне 10 души

Ползите за фирмите са:

  •      Ще разберете как управлението на иновациите влияе на конкурентоспособността на фирмата
  •      Ще сравните резултатите си с показателите на водещи фирми на световно ниво
  •      Ще подобрите репутацията си като иновативна фирма
  •      Оценката ще ви позволи да видите силните и слабите си страни
  •      Ще можете да се възползвате от конкретни препоръки за повишаване на иновационния капацитет
  •    ·  

Как преминава оценката:

В рамките на два часа сертифициран експерт идва на място в компанията и ви съдейства за преминаване през серия от въпроси относно управлението на всички процеси във фирмата, свързани с иновациите. След оценката получавате доклад, съдържащ оценка на представянето на организацията ви спрямо други фирми от вашия сектор, сертификат за премината оценка, както и препоръки за подобрение и добри практики, които може да въведете. Подаването на информация от страна на кандидатстващите е на доброволен принцип и не е съпътствано от процедура по доказване или проверки. Информацията, получена по време на оценката, остава строго конфиденциална.

Предоставянето на оценката на селектирани иновативни фирми е финансирано по европейската програма Хоризонт 2020. Фирмите, които желаят да преминат през оценката могат да получат повече информация на посочените по-долу телефон и имейл. Броят на ваучерите е ограничен.

 

За повече информация:

Европейски информационен и иновационен център

Българска търговско-промишлена палата

Тел: +359 2 81 17 515/525

Емейл: een@bcci.bg

X