Нов индекс определя София като водещ европейски център за работни позиции, изискващи интелектуален труд и експертни умения
01.02.2020
София се включва в PolicyCLOUD – проект на ЕК за използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации
01.02.2020

Възможности за финансиране

 

До 29 февруари стартиращи компании от цяла Европа могат да кандидатстват за EU-Startups Summit 2020. Победителят в тазгодишното състезание ще получи награден пакет на стойност 75 000 евро и представяне в EU-Startups и други престижни издания за стартращ бизнес, предприемачество и инвестиции. 

Общо 15 стартъпа ще бъдат допуснати до състезание за наградата. Те ще получат възможност в рамките на 3 минути да представят своята идея, продукт или услуга пред аудитория от инвеститори, предприемачи, медии и експертно жури на 28-29 май в Барселона. 

Кандидатури се приемат от стартъпи в начален или ранен етап на развитие (pre-seed или seed stage), необходимо е да са базирани в Европа, да не са на повече от 2 години и да не са получавали предишно финансиране (ако имат такова, то трябва да е под 500 000 евро).

Страницата за кандидатстване е тук

 

***

В края на тази година компаниите ще могат да кандидатстват за еврофинансиране от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – процедурата „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“. Финансирането е за проекти, фокусирани върху въвеждане на иновативни процеси, продукти и услуги.

Общата стойност на отпуснатото за одобрени проекти финансиране е 60 милиона евро. Процедурата е за проекти на микро-, малки, средни и големи предприятия с минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018). Може да са от всички сектори на дейност, но самият проект трябва да попада в една от приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС): Мехатроника и чисти технологии, Информатика и ИКТ, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии, Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца.

Проектите трябва да се фокусират върху внедряването на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите. Тя трябва да е със защитена индустриална или интелектуална собственост. Покриват се разходи за машини, съоръжения, оборудване, както и за дълготрайни нематериални активи като специализиран софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау и др. Разходите за консултантски услуги, свързани с процеса на внедряване на иновациите, също ще бъдат покрити.

X