Стъпка напред за две български компании с разработки в областта на AI
04.07.2018
FT-IT-Center-Sofia
Файненшъл таймс отваря технологичен център в София
06.07.2018

Текущи възможности за финансиране

Отворена е процедурата по подаване на проектни предложения по ОП  „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. BG16RFOP002-2.024 “Насърчаване на предприемачеството” е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата от 67 227 768.06 лева. Средствата се насочват към създаването и развитието на нови стартиращи компании и пазарната реализация на техните продукти. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева, а максималният – 200 000 лева. Максимален интензитет на помощта е 80%.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Подаването на проектните предложения се извършва само по електронен път чрез валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) през модула „Е-кандидатстване“ на адрес: https://eumis2020.government.bg. На сайта на оперативната програма www.opic.bg са публикувани всички документи, свързани с условия за кандидатстване и за изпълнение на дейностите.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни  предложения: 16:30 часа на 05.09.2018 г. и 16:30 часа на 07.11.2018 г. Въпроси може да задавате по електронен път, на имейл адрес entre_start@mi.government.bg

X