Десет български стартъпа могат да получат преференциален достъп до TNW 2019 в Амстердам
03.04.2019
Новини от градската среда в София
08.04.2019

Промени в 142 закона целят електронизиране на голям брой административни услуги към гражданите и фирмите

Министерският съвет предвижда мащабни промени в модела на административно обслужване, които да намалят административната тежест и да подобрят обслужването към гражданите и бизнеса. Вече са проведени обществени консултации и промени се предвиждат в общо 142 различни закона, което на практика ще даде отражение върху целия Административнопроцесуален кодекс.  

Новите изменения целят да намалят драстично необходимостта гражданите и фирмите да предоставят документация на хартиен носител между различните държавни и общински административни органи. Ведомствата ще обменят сами помежду си по служебен път всички необходими данни, документи и информация, налични в електронен вид в публичните държавни и общински регистри. От гражданите и бизнеса ще се изисква единствено да подадат лични или фирмени данни, необходими на администраторите, за да изискат служебно данните.

Сред документите, за които ще се извършва служебна проверка, най-общо са: търговска регистрация, регистрация като юридическо лице с нестопанска цел, регистрация по Булстат, документи, налични в Търговския регистър, като годишни финансови отчети, обявени дружествени актове и устави, данъчни, осигурителни и митнически задължения, наличие на определено образование и квалификация, данни за собственост и учредени права, вписани в Имотния регистър, данни за персонал по трудов договор, налични разрешения за строеж, разрешения за въвеждане в експлоатация, данни от кадастралната карта, съдимост и др.

Новите изисквания за служебно набавяне на информация при предоставянето на услуги ще важат не само за държавните и общински администрации, но и за частни организации, които предоставят обществени услуги. Такива са образователни, здравни, водоснабдителни и канализационни, топлоснабдителни, електропреносни, електроснабдителни, електроразпределителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, превозни, банкови, застрахователни, пенсионно-осигурителни, социални и др.

Сами ще извършват служебни проверки и т.нар. “лица, осъществяващи публични функции”, като нотариуси, съдебни изпълнители, организации, извършващи регистрации, и др. Всички те сами ще могат да проверяват данъчен, съдебен, осигурителен и друг статус на клиентите си, без да изискват от тях справките на хартиен носител.

Целите на планираните промени са електронизиране на голям брой услуги към гражданите и фирмите и превръщането им във вътрешни административни справки.

Всички изразени мнения и становища по предложените законови промени се публикуват на Портала за обществени консултации.

X