Нов справочник на СОАПИ: Стартъп и иновационната екосистема в София
08.06.2019
Българска ИТ компания инвестира 100 000 лв. в нова тестова база в София
08.06.2019

Възможности за финансиране

 

Фондът на фондовете (ФнФ) избра Първа инвестиционна банка АД като посредник за изпълнението на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Бюджетът за разпределяне към стартиращи и социални предприятия е в размер на 26.4 млн. лв. и ще се предоставя под формата на микрокредити. Те могат да бъдат в размер до 48 895 лв. със срок на погасяване до 10 години.

Към публичните средства от Фонд на фондовете банката ще осигури допълнителни близо 8,5 милиона лв. частен ресурс. Средствата по финансовия инструмент се предоставят при нулева лихва, като по този начин крайните получатели ще изплащат по-благоприятни лихви по заема.

Финансирането ще подпомага предприемачеството (в т.ч. и социалното), включително лица от определени уязвими групи – безработни над 6 месеца, хора с увреждания, младежи до 29 години и др. Средствата трябва да се влагат в дейности, свързани с придобиването на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице; развитието и повишаването на уменията на работниците и служителите или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.

 

***

По програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ Министерството на енергетиката ще финансира проекти за близо 33 млн. евро. Бюджетът е за дейности по улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро-енергия, енергийна ефективност в сградите и др., като бенефициенти могат да бъдат държавата, общините и частни предприятия, които биха желали да подобрят ефективността на своите производства.

Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. с партньорство между Министерството на енергетиката на Република България и Дирекцията за водни ресурси и енергия на Кралство Норвегия и Националния енергиен орган на Исландия.

Основната цел на програмата е повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници, подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините, както и повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.

 

***

Възможности за финансиране на МСП и Технологични центрове в областта на чистото производство има и чрез грантове по проект H2020 KET4CP (Key Enabling Technologies for Clean Production).

Предлагат се микро субсидии  в размер до 50 000 евро за транснационални проекти за сътрудничество между малки и средни предприятия и минимум 2 технологични центъра, които имат за цел да интегрират ключови технологии за решения на предизвикателства в областта на чистото производство. Фокусът е върху модернизирането на производствените процеси.

Български представител  в консорциума е ГИС – Трансфер Център.

X