EEN предоставя възможност за безплатни пропуски за Mobile World Congress 2019
21.11.2018
Две български компании отличени сред най-добрите в Европа
05.12.2018

Търговията осигурява над 36 милиона работни места в ЕС

Европейската комисия публикува две нови проучвания, в които се подчертава все по-голямото значение на износа от ЕС за възможностите за работа в Европа и извън нея.

Износът от ЕС за останалите държави по света е по-важен от всякога. Той осигурява над 36 милиона работни места в цяла Европа — две трети повече от броя им през 2000 г., като 14 милиона от тях са заети от жени. В допълнение износът на ЕС към останалата част от света генерира 2,3 милиарда евро добавена стойност в ЕС.

Докладът съдържа подробни информационни документи за резултатите за всяка държава — членка на ЕС.

 

Благодарение на износа се разкриват и осигуряват работни места в целия ЕС, като броят им нараства. Най-голям ръст от 2000 г. насам е отбелязан в България (+ 312 %), Словакия (+ 213 %), Португалия (+ 172 %), Литва (+ 153 %), Ирландия (+ 147 %), Естония (+ 147 %) и Латвия (+ 138 %).

Публикуваните цифри подчертават голямото положително въздействие от износа за целия свят върху други области от икономиката. Когато дейността на износителите от ЕС в дадена държава членка е успешна са налице ползи и за работниците от други държави членки. Причината е, че дружествата, които предоставят продукти и услуги по цялата верига на доставките, също реализират печалби, когато крайният им клиент продава крайния продукт в чужбина. Например износът от Франция за останалите държави по света осигурява около 627 000 работни места в други държави—членки на ЕС.

И накрая, износът от ЕС за държави от други части на света осигурява близо 20 милиона работни
места извън ЕС. От 2000 г. насам броят на тези работни места се е увеличил повече от два пъти.
Така например повече от 1 милиона работни места в Съединените щати са осигурени по линия на
производството на стоки и услуги от САЩ, които се включват в износа на ЕС посредством
световните вериги на доставките.

В проучването е разгледан и въпросът за равенството между половете, като се отбелязва, че
работните места на близо 14 милиона жени са осигурени благодарение на търговията в ЕС.

Контекст
Според Европейската комисия търговската политика е централен елемент от стратегията „Европа
2020“ на Европейския съюз. Предвид бързо променящата се световна икономическа конюнктура е
по-важно от всякога да се изясни напълно по какъв начин търговските потоци се отразяват върху
заетостта. Това може да се постигне единствено чрез събирането на пълна, надеждна и
съпоставима информация и анализ с цел да се подпомогне основаното на факти разработване на
политики.

Воден от тази цел, Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия и
генерална дирекция „Търговия“ към нея работиха заедно по изготвянето на публикация, която
следва да бъде ценен инструмент за създателите на политики и изследователите в областта на
търговията.

Като продължение на първото издание от 2015 г., в доклада са включени редица показатели,
IP/18/6531 които показват подробно взаимовръзката между търговията и заетостта за ЕС като цяло и за
всяка негова държава членка. Основен източник на данните е новата база данни World InputOutput
за 2016 г. Тази информация е допълнена с данни за заетостта по възраст, квалификации и пол. Всички показатели се отнасят за износа от ЕС към останалите държави по света, за да се отрази обхватът на разработването на търговската политика на ЕС.

За повече информация:
Информационна бележка с по-подробни констатации
Интерактивна карта (28 информационни документи по държави и 1 информационен документ за
ЕС): колко работни места във вашата държава осигурява износът?
Пълно проучване – данни и графики
Проучване на търговията и на доходите
Бележка на икономиста – обяснения по данните от проучването
Доклад за 2015 г.
Страница на Деня на европейската търговска политика

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба.

X