DHL Express Bulgaria отвори нов логистичен център в София
05.11.2018
София е втора в Европа по ръст на чуждестранните посетители
05.11.2018

СОАПИ публикува доклада “Ролята на малките и средни предприятия в икономиката на София”

Екипът на Столичната агенция за инвестиции публикува новия докладРолята на малките и средни предприятия в икономиката на София”, разработен от Института за пазарна икономика по поръчка на Агенцията. Документът съдържа данни и обзор на състоянието и тенденциите при малките и средни предприятия в София според развитието им през последните пет години, както и анализ на тяхната роля в българския бизнес като цяло.

Проучването разглежда разпределението на столичните фирми, предприемаческата дейност в тях и жизнеспособността на новите предприятия. Специално внимание е отделено на мястото на малкия и среден бизнес в икономиката на София, както и върху заетостта, заплатите и производителността на труда в различните видове фирми според техния размер и отрасъл.

Резултатите от проучването са доста обнадеждаващи – както и в другите европейски икономики, малките и средните предприятия съставляват огромното мнозинство както от фирмите в София, така и от продукцията им. В този сегмент тече и най-бурната предприемаческа дейност. Средният бизнес е водещ по производителност на труда и по размер на възнагражденията. Микро- и малките фирми са с най-бърз ръст по редица показатели и важността им за столичната икономика най-вероятно ще се увеличава в бъдеще.

Ето още от основните акценти в доклада:

 • През последните пет години общият брой на фирмите в София е нараснал с 12,3% на фона на 8,4% ръст в страната като цяло; най-бързо се разрастват малките предприятия – с 12,7%, следвани от големите, които нарастват с 12,1%.
 • Най-многобройни в столицата са най-малките фирми – с под 9 заети (съдейки по данните за фирмената демография, най-вероятно повечето от тях са еднолични търговци). Така през 2017 г.  микропредприятията са 108 хиляди от общо 117 хиляди регистрирани в столицата фирми.

 • Броят на фирмите с над 10 заети е доста по-малък – малките фирми са 7,4 хиляди, средните – 1,4 хиляди, а големите с над 250 служители – едва 290.
 • Това съотношение се запазва като цяло при всички икономически дейности, където, освен при редки изключения, делът на микропредприятията е между 85-90% от всички фирми, на малките – между 5 и 10%, на средните –1-2%, а на големите предприятия – под 1%.
 • 38,9% от всички големи фирми са в София, в това число 74% от големите търговски фирми и голяма част от компаниите в сферата на ИТ и комуникациите – 60% от микро-, 71% от малките, 77% от средните и цели 93% от големите ИТ фирми оперират в София.
 • В София работят над 80% от големите и средните фирми за аутсорсинг на професионални дейности.
 • При аутсорсинга на административни и спомагателни дейности, столицата има дял от 70% при големите фирми, и близо 50% при останалите групи.
 • Новосъздадените предприятия в София са съсредоточени в няколко отрасъла – водеща е търговията с 4,8 хиляди нови фирми, следвана от професионалните дейности с 3,2 хиляди.
 • ИКТ също е отрасъл с активна предприемаческа дейност, като само през 2016 г. родените фирми са 1,2 хиляди.
 • Най-много нова заетост създават микропредприятията – в новите фирми с под 9 заети работят 16,5 хиляди души, а в малките – 3,4 хиляди; най-много работни места създават секторите търговия (6,3 хиляди), професионални дейности (2,8 хиляди), както и хотелиерство и ресторантьорството (1,8 хиляди).
 • Общият обем на продукцията в София през 2017 г. е 60,9 милиарда лева или малко над 36% от общата за страната. Продукцията е разпределена относително равномерно между отделните групи, с лек превес на фирмите с над 250 заети (30% от общата продукция) и такава е тенденцията в цялата страна.
 • Важността на малкия и среден бизнес за икономиката на София е изключително голяма – взети заедно, микро- и МСП формират 70% от цялото производство в града.
 • От 755 хиляди заети през 2017 г. в София, малкият и среден бизнес създава 63% или близо 2/3 от заетостта в София, останалите 37% работят в големи фирми.
 • Големите фирми от своя страна са с най-бърз ръст в заетостта – с 37,6%; следват малките фирми – с 8,8%.
 • Ръстът на заплатите в София за периода 2012-2016 г. е забележително константен между четирите групи фирми според големината – средно с 33%, като най-бързото увеличение е при средните фирми (33,1%), а най-бавното – при големите (31,1%).
 • Най-високата средна брутна месечна заплата в София е в средните фирми – 1471 лева, като тази стойност е малко по-висока и много близка до средното заплащане в големите фирми – 1458 лева; заплатите в малките фирми са средно 1 211 лева, а в микропредприятията – 873 лева.
 • Най-голяма производителност имат работещите в средни фирми – със средно 40,5 хиляди лева брутна добавена стойност (БДС) годишно на зает през 2017 г. Близо до тях са големите фирми – с 33,4 хиляди БДС на зает. Вероятно и това е причината заплатите в средно големите предприятия да са по-високи, отколкото в големите.

 

Още подробни данни, графики, анализи и тенденции ще намерите в пълната версия на доклада.

 

ДокладътРолята на малките и средни предприятия в икономиката на София” е разработен от Института за пазарна икономика по поръчка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции.

При допълнителни въпроси относно предоставения доклад или други данни, касаещи инвестиционния климат в София, не се колебайте да се свържете с екипа ни на адрес contact@investsofia.com.

 

X