18.10.2017
Manager=for-a-day-at-SIA

„Мениджър за един ден“ в СОАПИ

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) участва в 16-тата инициатива „Мениджър за един ден“ на Джуниър Ачийвмънт-България. Един работен ден в агенцията прекараха Петър Христакиев, ученик от 12 клас на ПГИУ „Елиас Канети“ в Русе и Гергана Даскалова, студентката от четвърти курс на УНСС. Изпълнителният директор на Агенцията, Владимир Данаилов, запозна младите мениджъри с работата в организацията, предизвикателствата пред софийския бизнес и възможностите за развитие на града като предпочитана бизнес дестинация от компании с висока добавена стойност.

Вижте интервюто на economy.bg с впечатленията на Петър и Гергана и коментар от Владимир Данаилов за инициативата и за деня, прекаран с екипа на Агенцията.

10.10.2017
Municipal-Bank

СОАПИ обявява продажба чрез публично оповестен конкурс на безналични акции на „Общинска банка“ АД, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ОБЯВЯВА

продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап

на 3,880,388 броя безналични акции, представляващи 67,646407 %

от капитала на “Общинска банка“ АД, гр. София, съгласно

Р Е Ш Е Н И Е

No 473/02.10.2017 г.

 

На основание чл.1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 1, т. 3 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т.1 ,чл. 3, ал. 3,  чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2  от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение N 471 по Протокол № 37/20.07.2017 г., на Столичен общински съвет и чл. 6, ал. 1, т. 9 от Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

 

  1. Да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 3,880,388 броя безналични акции, представляващи 67,646407 % от капитала на “Общинска банка“ АД, гр. София.

 

  1. Определя минимална конкурсна цена в размер на 45,650,000 (четиридесет и пет милиона шестотин и петдесет хиляди) лева за 3,880,388 (три милиона осемстотин и осемдесет хиляди триста осемдесет и осем) броя безналични акции, представляващи 67,646407 % от капитала на “Общинска банка“ АД, гр. София.

 

  1. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум на Дружеството, се закупува в сградата на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, град София, пл. Славейков 6, етаж 1, стая № 23 в срок до 30-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Цената на конкурсната документация е 5 000 лева /пет хиляди лева/ без ДДС и се заплаща, както следва:

 

3.1. В касата на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции или

 

3.2. Чрез банков превод по следната сметка на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции:

„Общинска банка“ АД, клон Врабча, ул. „Врабча“ № 6

IBAN BG 85 SOMB 9130 31 26474600,

BIC SOMBBGSF

 

3.3. Плащането се извършва преди получаване/изпращане на конкурсната документация.

3.4. Разходите по заплащането на конкурсната документация са за сметка на заинтересованите лица, желаещи да закупят документация.

 

  1. 4. Конкурсната документация се получава след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи конкурсна документация. В случай, че документът по предходното изречение, е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод на български език.

 

  1. 5. В срок до 30-ия ден, считано от датата на обнародване на решението
22.09.2017
Austrian-delegation

Австрийски бизнес с интерес към електромобилите и киноиндустрията в София

Austrian-delegation

Възможностите за инвестиции в столичната електромобилната индустрия, финансовия сектор, киноиндустрията и строителството проучи бизнес делегация от град Винер Нойстад, Долна Австрия. Предприемачите, водени от Мартин Вебер, представител на градския съвет, бяха приети от главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов.

Начинът на отваряне на фирми и проекти за съвместни дейности с български компании бяха основните теми на разговор между бизнес кръга на Винер Нойстад  и Агенцията. Владимир Данаилов представи приоритетните индустрии на Столичната община, развитието на града, както и възможностите на София като исторически, социален и културен град.

Представителите на австрийския бизнес проявиха най-голям интерес към политиката на Общината да акцентира върху развойната дейност, високотехнологичните индустрии и високотехнологичното производство, обобщи Данаилов. Те обявиха намерението си да се върнат в София за срещи с конкретни бизнес партньори.

14.09.2017
EU-Additional-Funding

Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия организира Българо-полски бизнес форум с двустранни срещи

На 20.09.2017 г., от 10.00 ч. в сграда Джон Атанасов на София Тех парк, български фирми с интерес към бизнес контакти с полски компании, могат да участват в Българо-полски бизнес форум, организиран от Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Достъпът до двустранните срещи в рамките на форума е безплатен и се финансира по дейност 3 на проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

В състава на делегацията от Полша е включена група от 17 полски бизнесмени, които проявяват интерес към осъществяване на търговски връзки с български фирми. Ето дейностите на компаниите и организациите, които ще присъстват от полска страна:

Pesa S.A.

 

Производство на електрически и дизелови влакове, локомотиви и трамваи

http://www.pesa.pl/

SOLARIS Bus & Coach S.A.

 

Компанията е европейски лидер в производството на съвременни транспортни средства за публичен транспорт: автобуси, тролейбуси и трамваи

https://www.solarisbus.com/en

TRAKCJA PRKiI S.A. Изграждане и модернизация на железопътна инфраструктура

http://www.grupatrakcja.com/en/

CONTRACTUS sp. z o.o.

 

Износ на млечни продукти и търговия със селскостопанска техника

http://www.contractus.pl/en/

Grupa Energotherm sp. z o.o. фирмата предоставя услуги подобряващи качеството и параметрите на енергийни устройства

http://energotherm.pl/en/

3CARGO Транспорт и логистика

http://www.3cargo.com/?lang=en

Igoria Trade S.A.

 

фирмата предлага платежни услуги в ЕС, обслужва валутни трансакции

www.igoriatrade.com

Grupa ZUE Изграждане и модернизация на железопътна инфраструктура

http://www.grupazue.pl/

PPH „EWA-BIS” sp . z o.o.

 

Търговия на едро на плодове и зеленчуци, вносители на плодове и зеленчуци

http://www.ewabis.com.pl/pl-PL/

Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A. Производство на сладкарски изделия

http://www.kopernik.com.pl/?lang=en

InterBusiness 91

 

Доставка и търговия с медицинска апаратура и резервни части, диагностични тестове и реактиви, медицински изделия и консумативи

http://www.interbusiness-bg.com/

Makarony Polskie S.A. Фирмата е водещ производител на макарони в Полша и региона

http://www.makarony.pl/

Grupa Mera

 

Групата е водещ производител на билетни системи (билетомати- стационарни и мобилни, паркомати и билетни системи за управление ) в Европа

http://www.mera-systemy.pl/

Woodwaste Sp. z o.o. Фирмата предлага специализирани, обемни храни за животни (предимно преживни животни)

http://www.woodwaste.pl/

Кмет на град Ломжа Регионално сътрудничество

http://www.lomza.pl/

Представител на Полската Агенция за Развитие на предприемчивостта и търговията https://www.paih.gov.pl/en?lang_id=17

 

Форумът е част от програмата на официална полска делегация, водена от полския министър-председател г-жа Беата Шидло, която ще посети България по покана на българския министър-председател г-н Бойко Борисов. Целта на бизнес форума е да се насърчат двустранните търговско-икономически отношения между Полша и България, както и да

X