СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

 

ПАРТИДА A

Продажби на цели дружества чрез дялови акции след влизане в сила на ЗПСК

 

ПАРТИДА B

Продажби на обособени части от дружества и общински нежилищни имоти след влизане в сила на ЗПСК

 

ПАРТИДА C

Следприватизационен контрол – договори, сключени преди влизане в сила на ЗПСК

 

ПАРТИДА D

Следприватизационен контрол – договори, сключени след влизане в сила на ЗПСК

X