СОАПИ обявява продажба чрез публично оповестен конкурс на безналични акции на „Общинска банка“ АД, гр. София

Municipal-Bank

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ОБЯВЯВА

продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап

на 3,880,388 броя безналични акции, представляващи 67,646407 %

от капитала на “Общинска банка“ АД, гр. София, съгласно

Р Е Ш Е Н И Е

No 473/02.10.2017 г.

 

На основание чл.1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 1, т. 3 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т.1 ,чл. 3, ал. 3,  чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2  от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение N 471 по Протокол № 37/20.07.2017 г., на Столичен общински съвет и чл. 6, ал. 1, т. 9 от Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

 

 1. Да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 3,880,388 броя безналични акции, представляващи 67,646407 % от капитала на “Общинска банка“ АД, гр. София.

 

 1. Определя минимална конкурсна цена в размер на 45,650,000 (четиридесет и пет милиона шестотин и петдесет хиляди) лева за 3,880,388 (три милиона осемстотин и осемдесет хиляди триста осемдесет и осем) броя безналични акции, представляващи 67,646407 % от капитала на “Общинска банка“ АД, гр. София.

 

 1. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум на Дружеството, се закупува в сградата на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, град София, пл. Славейков 6, етаж 1, стая № 23 в срок до 30-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Цената на конкурсната документация е 5 000 лева /пет хиляди лева/ без ДДС и се заплаща, както следва:

 

3.1. В касата на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции или

 

3.2. Чрез банков превод по следната сметка на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции:

„Общинска банка“ АД, клон Врабча, ул. „Врабча“ № 6

IBAN BG 85 SOMB 9130 31 26474600,

BIC SOMBBGSF

 

3.3. Плащането се извършва преди получаване/изпращане на конкурсната документация.

3.4. Разходите по заплащането на конкурсната документация са за сметка на заинтересованите лица, желаещи да закупят документация.

 

 1. 4. Конкурсната документация се получава след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи конкурсна документация. В случай, че документът по предходното изречение, е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод на български език.

 

 1. 5. В срок до 30-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок от три работни дни и се предоставят на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.

 

 1. 6. Информационният меморандум на дружеството ще бъде предоставен за закупуване само на заинтересованите лица, отговарящи на някое от предварителните квалификационни изисквания, посочени в т. 6.1. и т. 6.2., закупили конкурсна документация и подписали договор за неразгласяване на информация.

 

6.1. Заинтересованото лице е стратегически инвеститор – банкова или кредитна институция, надлежно учредено и валидно съществуващо юридическо лице съгласно законодателството на държавата, чиято юрисдикция урежда неговия правен статут, което кумулативно отговаря на следните изисквания:

 

6.1.1. Лицензирано е за извършване на пълния обем от банкова дейност, включен в разпоредбите на чл. 2, ал. 1 и 2 от ЗКИ, в държава, която е страна по Споразумението за Европейско Икономическо Пространство, и

 

6.1.2.Има рейтинг на банките, унифициран по скалата на S&P, не по-нисък от BB-.

 

6.1.3. В случай, че заинтересованото лице е дъщерно дружество, съответствието с тези предварителни квалификационни изисквания може да бъде доказвано с данни на членове от групата. В този случай заинтересованото лице следва да е включено в консолидирания финансов отчет на дружеството -майка за всяка от последните три финансови години, за които има изготвени одитирани годишни финансови отчети. Заинтересованото лице следва да докаже крайния си фактически и юридически собственик и структурата за контрол.

 

6.2. Заинтересованото лице е финансов инвеститор, който кумулативно отговаря на следните изисквания:

 

6.2.1.   Да е надлежно учредено и валидно съществуващо юридическо лице в  държава, която е страна по Споразумението за Европейско Икономическо Пространство, с предмет на дейност създаване и учредяване на фондове и/или привличане и/или набиране и управление на финансови активи, придобиване и управление на акционерни и/или дялови участия и

 

6.2.2.   Да има опит и репутация в управлението на фондове, финансови активи и/или акционерни или дялови участия в други дружества и

 

6.2.3.   За да бъде разгледана и класирана оферта, подадена от финансов инвеститор, който отговаря на критериите по т. 6.2.1. и 6.2.2., подадената от такъв инвеститор оферта следва да съдържа доказателства, от които безспорно да се установява, че към датата на подаване на офертата в конкурса такъв финансов инвеститор има набран или привлечен капитал не по-малко от 20,000,000 евро или равностойността им в лева.

 

6.2.4.   В случай, че заинтересованото лице е дъщерно дружество съответствието с предварителните квалификационни изисквания по т. 6.2.1. и по т. 6.2.2. и изискването по т. 6.2.3. може да бъде доказвано с данни на членове от групата. Заинтересованото лице следва да докаже крайния си фактически и юридически собственик и структурата за контрол.

 

Необходимите документи, които следва да бъдат представени като доказателство за съответствие с посочените предварителни квалификационни изисквания и за изпълнение на изискването по т. 6.2.3. се съдържат в конкурсната документация .

 

 1. Не се допускат до участие в конкурса консорциуми, офшорни дружества, както и лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава или български общини и/или просрочени задължения към търговски дружества, в които българската държава или български общини притежават повече от 50 % от капитала им, лица, които са в ликвидация, лица обявени в неплатежоспособност или несъстоятелност или които са в производство за обявяване в неплатежоспобност или в несъстоятелност, както и лица осъдени за банкрут. Не се допускат до участие в конкурса и лица, които са контролирани от лице по предходното изречение.

 

 1. Право да получат сертификат за регистрация имат заинтересованите лица, които отговарят на някое от предварителните квалификационни изисквания по т. 6.1. или т. 6.2. и са закупили информационен меморандум на Дружеството.

 

 1. Цената на информационния меморандум на Дружеството е 20,000 лева /двадесет хиляди лева/, която се заплаща при условията и в сроковете, посочени в конкурсната документация. Разходите по заплащане на информационния меморандум са за сметка на заинтересованите лица, закупили конкурсна документаци и отговарящи на изискванията по т. 6.1. и т. 6.2.

 

 1. Депозитът за участие е парична вноска в размер на левовата равностойност на 3 000 000 (три милиона) евро. Банковата сметка на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, посочена в конкурсната документация, следва да бъде заверена с посочената сума при условията и реда, предвидени в конкурсната документация, най-късно до 15.00 ч. българско време на 60-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

 

 1. Не се допуска възможността участника, спечелил конкурса да учреди специално създадено дъщерно дружество, което дъщерно дружество да сключи договора за приватизационна продажба на продаваните акции.

 

 1. Офертите на участниците в конкурса се подават в стая № 2 на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, гр. София, пл. „Славейков“ 6, етаж 1, в срок до 17.30 ч. българско време на 60-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

 

 1. Утвърждава конкурсната документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 3,880,388 броя безналични акции, представляващи 67,646407 % от капитала на “Общинска банка“ АД, гр. София.

 

 

                                                                  

X