Нов индекс определя София като водещ европейски център на работни позиции, изискващи интелектуален труд и експертни умения
20.01.2020
Възможности за финансиране
01.02.2020

Нов индекс определя София като водещ европейски център за работни позиции, изискващи интелектуален труд и експертни умения

 

София е на 27-о място сред 278 европейски региона по концентрация на работни позиции, изискващи интелектуална дейност (‘brain business jobs’). Това сочи новият индекс “География на интелектуалните дейности в Европа: 2020” на Европейския център за реформа в политиките и предприемачество (Geography of Europe’s Brain Business Jobs: 2020, European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship). Проучването изследва къде в Европа „индустриите на знанието“ се развиват най-динамично и подчертава тяхното значение за бъдещия растеж на доходите и производителността в Европа.

София-регион е отбелязан като нов интелектуален бизнес център на Европа с третия най-бърз темп на растеж на базирани на знание работни позиции (Brain Business Jobs), а веднага след нас се нареждат Прага и Букурещ. София продължава да надгражда силното си представяне от предходните издания на индекса и тази година достига 10,1% заети в т.нар. Brain Business Jobs – резултат, който е два пъти над средния за страната и по-висок от средните за Европа 6,3%.

В доклада се посочва: „Очевидно е, че столиците в Централна и Източна Европа като Братислава, София, Прага и Букурещ, са новите центрове на работни позиции, изискващи интелектуален труд и експертни умения. Много е вероятно тези региони да бъдат все по-обвързани със силните северни и западноевропейски центрове като Лондон, Оксфордския регион, Париж и Стокхолм.“

Индексът за 2020 включва индивидуални доклади за 30 държави. В анализа на България се казва:

“В България броят на служителите в компании, чиято дейност изисква експертни знания и интелектуален труд, е нараснал от 155 200 през 2012 г. до 194 600 през 2019 г. От 39 400 нови Brain Business работни места 73% са създадени в ИКТ, 12% в творческите професии, 8% в технологичния сектор и 7% в специализираните услуги.

В сравнение с останалата част от Европа, България има силни позиции в свързаните с дизайн и други творчески дейности професии, както и в IT-услугите, телекомуникациите, програмирането и фармацевтичния сектор. Концентрацията на работните места в тези сектори в България е по-висока от средната за Европа. Слаби места се откриват в мениджмънта, както и в инженерството, научноизследователската и развойна дейност и издателския бизнес.

България има по-силна концентрация на работни позиции, изискващи интелектуална дейност, от Румъния, Полша, Хърватия, Италия, Гърция и Испания. Страната има голям потенциал да продължи догонването на водещите европейски държави, при условие че се въведат реформи, включително антикорупционна политика и инвестиции във висшето образование, за да се подсили бизнес климатът.

Докладът се публикува за трета поредна година и картографира 31 държави и 278 региона в Европа въз основа на броя работни места, изискващи интелектуална дейност на 1000 души в трудоспособна възраст. Изследването идентифицира присъствието на така наречените „мозъчни бизнеси“ (brain businesses) – бизнеси, които изискват извършването на интелектуален труд и наличието на експертни знания. На ниво държава Швейцария, Швеция и Дания са начело в Европа за 2020 г.

Пълният доклад е достъпен за изтегляне от уебсайта на ECEPR.

 

X