СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0055

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

""Улично осветление"" ЕАД - 100% от капитала

Адрес

ул.""Будапеща"" №17

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

""Елаците мед"" АД

ЕГН

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

с.Мирково

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

/ 02.10.2007

Цена в лева

8000100 BGN

Цена в друга валута

8000100 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

02.10.2007

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
02.10.2008 330000 лв
02.10.2009 290000 лв
02.10.2010 90000 лв
02.10.2011 80000 лв
02.10.2012 67000 лв
02.10.2013 37000 лв
02.10.2014 37000 лв
02.10.2015 37000 лв
02.10.2016 37000 лв
02.10.2017 35000 лв
Общо 1040000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
02.10.2008 330000 лв 395527 лв
02.10.2009 620000 лв 637324 лв
02.10.2010 710000 лв 842245 лв
02.10.2011 790000 лв 952483 лв
02.10.2012 857000 лв 971283 лв
02.10.2013 894000 лв 971283 лв
31.10.2014 931000 лв 971283 лв
20.11.2015 968000 лв 1007283 лв
28.10.2016 1005000 лв 1007283 лв
27.11.2017 1040000 лв 1040003 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
02.10.2007 115
02.10.2017 115

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
02.10.2008 115 125
02.10.2009 115 123
02.10.2010 115 123
02.10.2011 115 130
02.10.2012 115 124
02.10.2013 115 141
31.10.2014 115 151
20.11.2015 115 131
28.10.2016 115 151
27.11.2017 115 125

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: инженерингова дейност в областта на техн.ср., изграждане, поддържане и р-е на уличното осветление

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

02.10.2017