СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0022

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на дружеството

"СРЕДЕЦ" ООД - 97,66%

Адрес

ул."Княз Ал.Батемберг" №6а

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Еврозона" ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

130246845

Данъчен №

122137445

Адрес

ул."Гурко" №7а

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

78 / 20.06.2003

Цена в лева

1500000 BGN

Цена в друга валута

1500000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

20.06.2004

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: разсрочено

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
20.06.2004 20000 лв
20.06.2005 20000 лв
20.06.2006 10000 лв
Общо 50000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
20.06.2004 20000 лв 20000 лв
20.06.2005 40000 лв 40000 лв
20.06.2006 50000 лв 50000 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
20.06.2003 30
21.06.2004 20
20.06.2006 20

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
20.06.2004 30 47
20.06.2005 20 48
20.06.2006 20 20

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: инвестиционна дейност, базари за употребявани вещи и търговия на дребно и др.

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

20.06.2006