СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0056

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на дружеството

""Слатина булгарплод"" ЕАД

Адрес

ул.""Проф.Цветан Лазаров"" №13

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

Консорциум ""Слатина Булгарплод""

ЕГН

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

ул.""Фредерик Жулио Кюри"" №20

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

/ 15.12.2007

Цена в лева

75400000 BGN

Цена в друга валута

75400000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

15.12.2007

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на подписване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
28.12.2008 100000 лв
28.12.2009 300000 лв
28.12.2010 200000 лв
28.12.2011 200000 лв
28.12.2012 200000 лв
28.12.2013 200000 лв
28.12.2014 200000 лв
28.12.2015 200000 лв
28.12.2016 200000 лв
28.12.2017 200000 лв
28.12.2018 200000 лв
28.12.2019 200000 лв
28.12.2020 200000 лв
28.12.2021 200000 лв
28.12.2022 200000 лв
Общо 3000000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
28.12.2008 100000 лв 140000 лв
28.12.2009 400000 лв 406604 лв
28.12.2010 600000 лв 602005 лв
28.12.2011 800000 лв 802163 лв
28.12.2012 1000000 лв 1018128 лв
28.12.2013 1200000 лв 1385110 лв
28.12.2014 1400000 лв 1657874 лв
28.12.2015 1600000 лв 2070760 лв
28.12.2016 1800000 лв 2385760 лв
28.12.2017 2000000 лв 2710516 лв
28.12.2018 2200000 лв 3005016 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
01.01.2008 115
01.01.2013 120
01.01.2018 122

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
28.12.2008 115 115
28.12.2009 115 134
28.12.2010 115 134
28.12.2011 115 127
28.12.2012 115 120
28.12.2013 120 123
28.12.2014 120 120
28.12.2015 120 122
28.12.2016 120 122
28.12.2017 120 122
28.12.2018 122 123

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: доставка, съхранение, реализация, търговия на едро и дребно и тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, яйца, птиче месо, риба и рибни продукти и други хранителни продукти. доставк

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

28.12.2022