СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0001

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Цех №3

Адрес

площадка "Биримирци"

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

РАЙОН "СЕРДИКА"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Биоплод" ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

107 525 005

Данъчен №

107 100 6344

Адрес

гр.Севлиево, ул."Стоян Бъчваров" №8

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

30 / 09.04.2002

Цена в лева

131300 BGN

Цена в друга валута

131300 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

09.04.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: при сключване на дог.

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
09.04.2003 30000 лв
09.04.2004 50000 лв
09.04.2005 50000 лв
Общо 130000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
09.05.2003 30000 лв 46000 лв
11.11.2003 30000 лв 96401 лв
09.04.2004 80000 лв 147802 лв
20.04.2005 130000 лв 196675 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
09.04.2003 5
09.04.2004 10
09.04.2005 15

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
09.05.2003 5 5
11.11.2003 5 5
09.04.2004 10 10
20.10.2004 10 14
20.04.2005 15 15

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: доставка, опаковка и дистрибуция на зеленчуково-плодови консерви;захарни изделия;брашно и тестени изделия; и зърнени подукти;безшумно и екочисто опаковане на сирене;кашкавал,масло, пресни плодове

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 30.04.2003

Неустойки:

Сума Решение Дело
2573.46 2942/20.05.2003 Платена

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

11.04.2005