СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0028

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Цех № 2

Адрес

с.Кривина

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

РАЙОН"ПАНЧАРЕВО"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"ИПАК" ЕООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

121150050

Данъчен №

1220097664

Адрес

гр.София,ул."Шести септември"№3,ет.1

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

88 / 22.07.2003

Цена в лева

350200 BGN

Цена в друга валута

350200 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

28.07.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.12.2005 30000 лв
31.12.2006 45000 лв
31.12.2007 45000 лв
Общо 120000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
31.12.2005 30000 лв 59295 лв
31.12.2006 75000 лв 121823 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
31.12.2005 9
31.12.2006 11
31.12.2007 12

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
17.01.2005 9 9
05.08.2005 9 9
31.12.2005 9 9
26.09.2006 9 14
31.12.2006 11 14

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: Производсто на изделия от велпапе,разл.номенклатура от рекламни материали

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 20.12.2004

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

31.12.2007