СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0011

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Универсален магазин

Адрес

жк."Младост 1" бл.1Б

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

Р"МЛАДОСТ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Артек 2000" ЕООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

115042038

Данъчен №

1163672398

Адрес

бул. Цариградско шосе - локално, бл.124

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

74 / 02.08.2002

Цена в лева

109000 BGN

Цена в друга валута

109000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

02.11.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: разсрочено

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
26.12.2002 25179 лв
Общо 25179 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
26.02.2003 25179 лв 28761 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
15.10.2002 3

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
26.02.2003 3 3
31.07.2003 3 3
15.10.2003 3 3
26.01.2004 3 3
26.09.2004 3 3
23.02.2005 3 3
29.09.2005 3 3
07.01.2006 3 3

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: универсален магазин - подови настилки

Неустойки:

Сума Решение Дело
10900 3374/21.10.2003 Платена

б) Въвеждане в експлоатация: 26.12.2002

Неустойки:

Сума Решение Дело
2223.6 Решение №2749/04.03.2003 Платена

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

07.01.2006