СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0005

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Търговско помещение /магазин за мебели/

Адрес

ул.Екз. Стефан и ул. Недко Войвода до бл. 272

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"БКС НАДЕЖДА"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

ЕТ"Дени 74 - Дамян Иванов"

ЕГН

 

БУЛСТАТ

121212979

Данъчен №

3222098083

Адрес

ул.Екз. Стефан и ул. Недко Войвода до бл. 272

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

48 / 15.05.2002

Цена в лева

46200 BGN

Цена в друга валута

46200 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

15.05.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
15.05.2003 15000 лв
15.05.2004 20000 лв
15.05.2005 16000 лв
Общо 51000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
15.05.2003 15000 лв 16025 лв
15.05.2004 35000 лв 40795 лв
15.05.2005 51000 лв 51415 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
15.05.2003 4
15.05.2004 6
15.05.2005 8

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
15.05.2003 4 7
20.01.2004 4 7
15.05.2004 6 6
15.11.2004 6 8
15.05.2005 8 8

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: магазин за хранителни стоки и кафе

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 15.01.2003

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

15.05.2005