СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0027

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

"СКГТ Авторемонт" ЕАД

Адрес

Район "Искър" ул."5001" №1

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"България енергийна корпорация" ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

130171665

Данъчен №

1226104387

Адрес

ул."Калиманци" №65

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

18 / 22.07.2003

Цена в лева

1060000 BGN

Цена в друга валута

1060000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

26.02.2004

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: разсрочено

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
26.02.2006 170000 лв
Общо 170000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
26.02.2004 0 лв 33914 лв
26.02.2005 0 лв 92312 лв
26.02.2006 170000 лв 254567 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Няма

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: Няма

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

26.02.2006