СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0004

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

търговско помещение /кафе-клуб/

Адрес

ул.Екзарх Стефан и ул. Недко Войвода до бл.272

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"БКС НАДЕЖДА"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

ЕТ"Дени 74 - Дамян Иванов"

ЕГН

 

БУЛСТАТ

121212979

Данъчен №

3222098083

Адрес

ул.Екзарх Стефан и ул. Недко Войвода до бл.272

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

49 / 15.05.2002

Цена в лева

23100 BGN

Цена в друга валута

23100 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

15.05.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
15.05.2003 6000 лв
15.05.2004 8000 лв
15.05.2005 14000 лв
Общо 28000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
15.05.2003 6000 лв 7092 лв
15.05.2004 14000 лв 21692 лв
15.05.2005 28000 лв 28808 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
15.05.2003 2
15.05.2004 3

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
15.05.2003 2 4
20.01.2004 2 4
15.05.2004 5 8
15.11.2004 5 7
15.05.2005 5 7

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: магазин за хранителни стоки

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 25.10.2002

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

15.05.2005