СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0045

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Търговско помещение

Адрес

ж.к. "Люлин", бл.701, вх.Б

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"РОСА 2000" ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

130270419

Данъчен №

2220114301

Адрес

гр.София, ул. "Милин камък" №25

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

27 / 20.06.2006

Цена в лева

80000 BGN

Цена в друга валута

80000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

20.06.2006

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
20.06.2007 5500 лв
20.06.2008 5800 лв
20.06.2009 7000 лв
20.06.2010 7500 лв
20.06.2011 12350 лв
Общо 38150 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
20.06.2007 5500 лв 5631 лв
20.06.2008 11300 лв 20690 лв
20.06.2010 25800 лв 43015 лв
20.06.2011 38150 лв 43015 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
20.06.2006 3
31.12.2007 4
31.12.2009 5
31.12.2011 7

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
25.10.2006 3 3
20.06.2007 3 4
28.03.2008 4 4
20.06.2008 4 4
20.06.2010 5 5
15.10.2010 5 7
20.06.2011 5 7

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: Ателие за химическо чистене и пране

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 20.06.2006

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

20.06.2011