СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0012

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Терен с площ 2210м.кв.

Адрес

ул."Маслиново клонче" №1 НПЗ "Запад-Орион"

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"БКС НАДЕЖДА" ЕАД

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Унимекс - С" ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

Ю 121 112 092

Данъчен №

222 304 5351

Адрес

жк"Захарна фабрика" ,бл.1 вх.А, ап.2, ет.1

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

251 / 23.08.2002

Цена в лева

62900 BGN

Цена в друга валута

62900 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

23.08.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: При сключване на дог.

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
27.09.2003 20500 лв
27.08.2004 11700 лв
Общо 32200 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
27.01.2003 0 лв 27930 лв
27.08.2003 0 лв 30594 лв
18.12.2003 20500 лв 30594 лв
28.08.2004 32200 лв 42339 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
27.08.2003 4
27.08.2004 5

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
27.08.2003 4 6
18.12.2003 4 4
23.04.2004 4 4
28.08.2004 6 6
20.02.2005 6 6
27.08.2005 6 6

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: проекто-конструкторска дейност в областта на малогабаритната пътно-строителна техника; гаранционен и следгаранционен рем.на пътностроителна техника на ф-а BOMAG; изграждане на гараж.

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 27.01.2003

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

29.08.2005