СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0040

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Супермаркет/незавършено строителство/

Адрес

гр.София, ж.к. "Дружба-2", кв 21

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"СПЕЙС-П" ЕООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

121451580

Данъчен №

2220087533

Адрес

гр.София,ул."Хан Омуртаг" №88

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

28 / 28.04.2005

Цена в лева

420500 BGN

Цена в друга валута

420500 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

28.04.2005

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
28.09.2005 200000 лв
17.12.2005 850000 лв
17.04.2006 850000 лв
28.05.2006 150000 лв
Общо 2050000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
28.09.2005 200000 лв 217740 лв
17.12.2005 1050000 лв 1073740 лв
17.04.2006 1900000 лв 2055480 лв
29.05.2006 2050000 лв 2055480 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
16.10.2006 62

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
02.11.2006 62 62
21.06.2007 62 62
16.10.2007 62 62

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: специализиран търговски център за продажба на подови настилки и аксесоари към тях.

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 28.05.2006

Неустойки:

Сума Решение Дело
5298.3 №1439/06.06.2006 Платена
630.75 №1694/10.11.2006 Платена

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

16.10.2007