СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0024

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Супермаркет

Адрес

жк."Левски Г" до бл.29

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

ПОДУЯНЕ

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

Иван Вельовски

ЕГН

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

ул.Лепенец №32А

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

83 / 09.07.2003

Цена в лева

80000 BGN

Цена в друга валута

80000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

09.07.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане:

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
17.01.2005 120000 лв
Общо 120000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
17.01.2005 120000 лв 120924 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
17.01.2005 14

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
17.01.2005 14 14
09.05.2005 14 14
09.12.2005 14 14
09.07.2006 14 14

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: кафе-сладкарница и магазин за хр. стоки

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 17.01.2005

Неустойки:

Сума Решение Дело
288 704/22.02.2005

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

09.07.2006