СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0008

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Сладкарска работилница "Гаврош"

Адрес

ж.к."Овча купел" до бл.11 и бл.13

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"ОВЧА КУПЕЛ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

Ради Радев Стамболов

ЕГН

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

ж.к. "Овча купел" бл.12А, вх.Б, ап.14

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

62 / 26.06.2002

Цена в лева

31270 BGN

Цена в друга валута

31270 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

26.06.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на подписване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
30.11.2002 1000 лв
30.04.2003 4000 лв
30.11.2003 5500 лв
15.05.2004 1500 лв
Общо 12000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
27.12.2002 1000 лв 1200 лв
07.05.2003 5000 лв 13349 лв
28.05.2004 12000 лв 13349 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
26.06.2002 19
26.06.2004 22

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
27.12.2002 19 19
07.05.2003 19 19
10.11.2003 19 25
28.05.2004 19 31
25.11.2004 22 28
26.06.2005 22 31

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: сладкарска работилница

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 26.06.2002

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

26.06.2005