СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0061

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Сгради и поземлен имот

Адрес

м.Гьоловете, Панчарево

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Долче Вита 007" ООД

ЕГН

200879867

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

гр.Самоков, ул. "Софроний Врачански" №3

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

115-07 / 15.05.2010

Цена в лева

402000 BGN

Цена в друга валута

402000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

15.05.2010

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане:

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.12.2010 32000 лв
31.12.2012 5000 лв
31.12.2013 5000 лв
31.12.2014 5000 лв
31.12.2015 5000 лв
31.12.2016 5000 лв
31.12.2017 5000 лв
Общо 62000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
31.12.2010 32000 лв 37210 лв
22.01.2013 37000 лв 37210 лв

Неустойки:

Сума Решение Дело
2500 493/01.02.2013

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
31.12.2011 4
31.12.2013 5

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
16.05.2012 4 0
22.01.2013 4 0

Неустойки:

Сума Решение Дело
13158.5 217/01.06.2012
36846 493/01.02.2013

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: почивна база

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

15.05.2020