СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0048

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Сграда/шивашки цех/ с терен

Адрес

гр. София, ул. "Хан Кубрат" №39

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"НАДЕЖДА"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

Валентин Христов Иванов

ЕГН

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

гр. София, ж.к. "Надежда IV", бл.432,вх. А,ет. 3,ап. 7

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

/ 23.10.2006

Цена в лева

150027 BGN

Цена в друга валута

150027 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

23.10.2006

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.10.2007 1200 лв
31.10.2007 2000 лв
30.09.2008 2500 лв
31.10.2009 4000 лв
31.10.2009 4500 лв
Общо 14200 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
31.10.2007 3200 лв 1265 лв
31.10.2007 6400 лв 5880 лв
30.09.2008 8900 лв 9280 лв
31.10.2009 17400 лв 17930 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
23.10.2006 10
23.10.2011 10

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
23.10.2006 10 10
31.10.2007 10 10
31.10.2007 10 10
30.09.2008 10 10
31.10.2009 10 10
13.12.2010 10 10
23.10.2011 10 10

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: шивашко производство

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

23.10.2011