СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0043

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Сграда /старо училище/

Адрес

с. Яна, ул. "Д. Стоичков" № 11

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"ОДА" ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

832082807

Данъчен №

1231474834

Адрес

гр. "Етрополе", кв. 90, бл. 1, ет. 1

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

51 / 09.09.2005

Цена в лева

76200 BGN

Цена в друга валута

76200 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

09.09.2005

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на подписване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
09.09.2006 15000 лв
09.09.2007 1000 лв
Общо 16000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
26.09.2006 15000 лв 34694 лв
19.10.2007 16000 лв 34694 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
26.09.2006 1
26.09.2007 4
26.09.2008 8

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
26.09.2006 1 1
27.06.2007 1 1
19.10.2007 4 4
21.03.2008 4 4
26.09.2008 8 0

Неустойки:

Сума Решение Дело
32536.68 №448/14.11.2008

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: изложба на продукти "ТЕХНОПАРК" - в областта на екологията и опазването на околната среда

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 03.12.2005

Неустойки:

Сума Решение Дело
5219.7 1160/20.12.2005

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

28.07.2003