СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0014

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Помещение/ремонт на ел.уреди/

Адрес

София,ж.к."Зона Б-5",бл.7,вх.Б

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"ВЪЗРАЖДАНЕ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

ET"Етерна -Николай Попчев"

ЕГН

 

БУЛСТАТ

Е030204293

Данъчен №

1227012214

Адрес

София, ж.к."Червена звезда",бл.11,вх.1,ет.1,ап.1

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

101 / 30.09.2002

Цена в лева

59000 BGN

Цена в друга валута

59000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

30.09.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
30.06.2003 3000 лв
30.07.2004 4000 лв
Общо 7000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
23.07.2003 3000 лв 3000 лв
07.09.2004 7000 лв 8000 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
30.09.2002 3
30.09.2005 3

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
29.01.2003 2 2
23.07.2003 2 3
29.01.2004 3 4
07.09.2004 3 4
24.03.2005 3 4
30.09.2005 3 4

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: ремонт на ел.уреди

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 30.09.2002

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

30.09.2005