СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0030

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на дружеството

"Прогрес" ЕАД - 75% от к-ла

Адрес

кв."Курило"

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Павел Браниславов" ЕООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

13106243

Данъчен №

1225120303

Адрес

ул. "Константин Фотинов" №51, бл.76, ап.13

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

88 / 24.07.2003

Цена в лева

21000 BGN

Цена в друга валута

21000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

24.07.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
04.08.2004 5000 лв
04.08.2005 19500 лв
04.08.2006 19500 лв
Общо 44000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
04.08.2004 5000 лв 6735 лв
04.08.2005 24500 лв 26735 лв
04.08.2006 44000 лв 45054 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
04.08.2003 4
05.08.2004 6
05.08.2005 10

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
04.08.2004 4 1
04.08.2005 6 6
04.08.2006 10 10

Неустойки:

Сума Решение Дело
9090 661/18.01.2005 т.д.767/05г.,VІ-5 състав,СГС

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: производство и търговия на изделия за битова химия

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

04.08.2006