СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0019

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Помещение/магазин за селскостопанска техника/

Адрес

с.Бусманци, ул."Просвета"№14, кв.29

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"ИСКЪР"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

ЕТ"Галина А.Тодорова"

ЕГН

 

БУЛСТАТ

Е 121214446

Данъчен №

2225019714

Адрес

гр.София,ж.к."Дружба", бл.35,вх.Б,ап.20

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

2 / 13.01.2003

Цена в лева

13100 BGN

Цена в друга валута

13100 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

13.01.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
12.01.2006 3550 лв
Общо 3550 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
28.04.2004 0 лв 1958 лв
12.01.2006 3550 лв 4874 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
18.04.2003 1
18.04.2004 2

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
23.04.2003 1 1
23.10.2003 1 3
28.04.2004 2 3
10.11.2004 2 3
03.06.2005 2 3
12.01.2006 2 3

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: Продажба на дребна селскостопанска техника, препарати за растителна защита и др.

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 18.04.2003

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

05.03.2006