СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0009

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Помещение-шивашки цех

Адрес

бул."К.Величков" №57

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

Р-ОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Домко" ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

130 181 148

Данъчен №

122 509 5007

Адрес

жк "Х. Димитър" ул."Макгахан", бл.81,вх.Г, ет.6 ап.70

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

63 / 27.06.2002

Цена в лева

160000 BGN

Цена в друга валута

160000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

27.06.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: При сключване дог.

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
27.06.2003 20000 лв
27.06.2004 10000 лв
27.06.2005 5000 лв
Общо 35000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
21.10.2003 20000 лв 20190 лв
18.07.2004 30000 лв 30196 лв
18.01.2005 30000 лв 35251 лв
27.06.2005 35000 лв 40251 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
27.06.2002 4
27.06.2004 5
31.12.2004 6

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
25.10.2002 4 4
01.04.2003 4 6
21.10.2003 4 6
18.02.2004 4 5
18.07.2004 5 5
18.01.2005 6 7
27.06.2005 6 6

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: продажба на тапети;балатуми;ламинати;килими и дл;консултантски у-ги;превоз по домовете на стоки,закупени от клиентите;ремонтна дейност по номенклатурата от стоки в обекта.

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 20.10.2002

Неустойки:

Сума Решение Дело
2469 2499/26.11.2002 Платена

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

27.06.2005