СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0060

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Помещение в трафопост

Адрес

ул."Чайка"№7 и бул."Ломско шосе"

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

РАЙОН "НАДЕЖДА"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"АВТОКОМЕРС" ООД

ЕГН

831924184

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

гр.София,ул."Иван Иванов" №86

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

/ 23.09.2009

Цена в лева

38900 BGN

Цена в друга валута

38900 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

23.09.2009

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
21.12.2009 25000 лв
Общо 25000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
02.02.2010 25000 лв 25977 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
21.12.2009 3

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
02.02.2010 3 3
29.09.2011 3 3
30.07.2012 3 3
23.09.2012 3 3

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: Търговия с хранителни стоки и диабетични храни

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 21.12.2009

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

23.09.2012