СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0020

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

помещение в тп

Адрес

жк."Х.Димитър" под моста Чавдар

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"ПОДУЯНЕ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

ЕТ"Емпаст - Павел Атанасов"

ЕГН

 

БУЛСТАТ

121232024

Данъчен №

1225010508

Адрес

жк."Х.Димитър" под моста Чавдар

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

6 / 05.02.2003

Цена в лева

27000 BGN

Цена в друга валута

27000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

05.02.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
05.02.2004 600 лв
05.02.2005 4400 лв
05.02.2006 4000 лв
Общо 9000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
26.02.2004 600 лв 1227 лв
05.02.2005 5000 лв 8076 лв
05.02.2006 9000 лв 9151 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
05.02.2003 7

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
26.02.2003 7 10
26.09.2003 7 11
26.02.2004 7 11
15.09.2004 7 10
05.02.2005 7 9
27.09.2005 7 7
05.02.2006 7 8

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: печатница

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 05.02.2003

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

05.02.2006