СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0051

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Помещение /Магазин № 6/

Адрес

гр. София, ж.к. "Левски В", бл. 9А, вх. "В"

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

ЕТ "Д-р Светлана Софрониева - Амбулатория за извънболнична първична стоматологична помощ

ЕГН

 

БУЛСТАТ

130209747

Данъчен №

1225095899

Адрес

гр. София, ж.к. "Левси В", бл. 9А, партер

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

56 / 05.12.2006

Цена в лева

82070 BGN

Цена в друга валута

82070 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

05.12.2006

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: В момента на сключването на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
30.11.2007 1000 лв
30.11.2008 1000 лв
30.11.2009 1000 лв
30.11.2010 1500 лв
30.11.2011 2000 лв
30.11.2012 6000 лв
Общо 12500 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
30.11.2007 1000 лв 17019 лв
30.11.2008 2000 лв 19787 лв
20.03.2012 6500 лв 19787 лв
25.06.20124/td> 12500 лв 19787 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
01.01.2014 1
11.12.2014 1
30.06.2015 1
16.12.2015 1
18.01.2017 1
01.01.2014 1

Изпълнение:

Няма данни за изпълнението

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: Лекарски кабинет /Амбулатория за извънболнична първична стоматологична помощ/

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 06.12.2006

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

06.12.2016