СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0053

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Помещение /магазин № 10/

Адрес

ж.к."Левски В", бл. 9 А, вх. Г

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"ПОДУЯНЕ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"ГМППНДМП - МЕДИКА М- 2000" ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

130217690

Данъчен №

1225096240

Адрес

гр.София,ж.к."Васил Левски", бл.9 А

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

№ 66 / 28.12.2006

Цена в лева

120100 BGN

Цена в друга валута

120100 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

28.12.2006

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.12.2007 800 лв
31.12.2008 500 лв
31.12.2009 1000 лв
31.12.2010 300 лв
31.12.2011 300 лв
31.12.2012 500 лв
31.12.2015 300 лв
31.12.2016 300 лв
Общо 4000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
31.12.2007 800 лв 5429 лв
18.02.2009 1300 лв 5429 лв
22.04.2010 2300 лв 5429 лв
17.02.2011 2600 лв 5429 лв
20.03.2012 2900 лв 5429 лв
28.10.2013 3400 лв 5429 лв
31.01.2017 4000 лв 5429 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
28.12.2006 9

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
28.12.2006 9 9
09.08.2007 9 9
31.12.2007 9 9
03.07.2008 9 9
18.02.2009 9 9
04.09.2009 9 9
22.04.2010 9 9
08.09.2010 9 9
17.02.2011 9 9
21.10.2011 9 9
20.03.2012 9 9
10.07.2012 9 9
20.12.2012 9 9
28.10.2013 9 9
30.06.2014 9 9
29.12.2014 9 9
29.06.2015 9 9
18.02.2016 9 9
04.08.2016 9 9
31.01.2017 9 9

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: лекарска дейност

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 28.12.2006

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

31.12.2016