СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0052

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Помещение /магазин №5/

Адрес

жк."Левски В", бл. 9А, вх.В

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"ПОДУЯНЕ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

Дорина Георгиева Христова

ЕГН

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

жк."Левски В", бл.20, вх.В, ет.3

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

62 / 19.12.2006

Цена в лева

81500 BGN

Цена в друга валута

81500 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

19.12.2006

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане:

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.03.2007 4200 лв
30.06.2007 1900 лв
30.06.2008 1200 лв
31.12.2008 900 лв
31.03.2009 3500 лв
30.04.2010 4000 лв
31.12.2011 1700 лв
31.12.2012 900 лв
31.12.2013 3100 лв
31.12.2014 1800 лв
31.12.2015 300 лв
31.12.2016 5000 лв
31.12.2017 3000 лв
Общо 31500 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
31.01.2007 0 лв 23474 лв
21.05.2007 4200 лв 33377 лв
30.06.2007 6100 лв 33377 лв
01.07.2008 7300 лв 33377 лв
01.07.2008 8500 лв 33377 лв
01.07.2009 12900 лв 33377 лв
09.09.2010 16900 лв 33377 лв
30.05.2012 18600 лв 33377 лв
17.05.2013 19500 лв 33377 лв
16.12.2013 21400 лв 33377 лв
16.01.2015 23200 лв 33377 лв
16.02.2016 23500 лв 33377 лв
31.01.2017 31500 лв 33377 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
31.01.2007 2
30.06.2007 4

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
31.01.2007 2 0
21.05.2007 2 2
30.06.2007 4 4
11.01.2008 4 4
01.07.2008 4 4
01.07.2008 4 4
30.12.2008 4 4
01.07.2009 4 4
18.01.2010 4 4
09.09.2010 4 4
29.10.2010 4 4
20.06.2011 4 4
09.11.2011 4 4
30.05.2012 4 4
19.11.2012 4 4
17.05.2013 4 4
16.12.2013 4 4
02.07.2014 4 4
16.01.2015 4 4
30.07.2015 4 4
16.02.2016 4 4
31.01.2017 4 4

Неустойки:

Сума Решение Дело
3108 1897/09.03.2007 Платена

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: лекарски кабинет

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

31.12.2017