СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0007

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

помещение

Адрес

бул. Янко Сакъзов №19

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"ОБОРИЩЕ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Албако трейдинг" ЕООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

831827568

Данъчен №

1223060214

Адрес

бул. Янко Сакъзов №19

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

53 / 21.05.2002

Цена в лева

170000 BGN

Цена в друга валута

170000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

21.05.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.12.2002 12000 лв
31.12.2003 32000 лв
31.12.2004 12000 лв
Общо 56000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
14.01.2003 12000 лв 37138 лв
03.06.2003 12000 лв 72549 лв
10.06.2004 44000 лв 72549 лв
31.12.2004 56000 лв 72549 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
17.09.2002 14
31.12.2002 15
31.12.2003 16

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
17.09.2002 14 15
14.01.2003 15 17
03.06.2003 15 21
10.12.2003 15 19
10.06.2004 16 18
31.12.2004 16 17
21.05.2005 16 16

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: складова база, офиси

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 21.05.2002

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

21.05.2005