СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0021

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Помещ. към ТП и хидрофор

Адрес

жк"Хиподрума" между бл.114А и бл.113

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

КРАСНО СЕЛО

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

ЕТ"СЛАВ-Светослав Вутов"

ЕГН

 

БУЛСТАТ

е121395 5364

Данъчен №

122 40 3598

Адрес

жк"Банишора", бл.24, вх.А, ет.6, ап.29

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

74 / 17.06.2003

Цена в лева

30300 BGN

Цена в друга валута

30300 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

17.06.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: При сключване на дог.

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.12.2004 5000 лв
31.12.2005 5000 лв
Общо 10000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
18.05.2004 0 лв 5280 лв
18.09.2004 0 лв 11304 лв
18.02.2005 5000 лв 11304 лв
10.03.2006 10000 лв 11304 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
31.12.2003 3
31.12.2004 4
31.12.2005 5

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
18.05.2004 3 3
18.09.2004 3 4
18.02.2005 4 4
25.09.2005 4 4
10.03.2006 5 5
25.06.2006 5 5

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: бърза закуска

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 17.06.2003

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

25.06.2006