СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0017

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на дружеството

"ИРИС-2000"ЕАД-80% от к-ла

Адрес

ж.к."Дървеница" бл.17, вх.Б

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

Приватизационен посредник: "Бета Корп" АД

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Туинс Ко" ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

116024915

Данъчен №

1174056885

Адрес

ж.к."Зона Б5", ул."Одрин" бл.11, вх.Б

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

01 / 13.12.2002

Цена в лева

1910000 BGN

Цена в друга валута

1910000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

13.12.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на подписване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.12.2003 50000 лв
31.12.2004 150000 лв
31.12.2005 300000 лв
Общо 500000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
31.12.2003 50000 лв 63139 лв
31.12.2004 200000 лв 286272 лв
31.12.2005 500000 лв 531755 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
01.01.2003 24
01.01.2004 25
01.01.2005 26

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
31.12.2003 24 29
31.12.2004 25 26
31.12.2005 26 26

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: ремонт и реконструкция на сгради

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

31.12.2005