СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0003

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Помешение в трафопост

Адрес

жк."Суха река" ул. Плакалница №33

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

ЕТ"Ютим - Татяна Филипова"

ЕГН

 

БУЛСТАТ

121150538

Данъчен №

3225022282

Адрес

ул.Иван Пенев №7

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

44 / 29.04.2002

Цена в лева

19000 BGN

Цена в друга валута

19000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

29.04.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
29.04.2003 4000 лв
29.04.2004 4000 лв
29.04.2005 2000 лв
Общо 10000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
06.10.2003 4000 лв 4027 лв
29.04.2004 8000 лв 9027 лв
29.10.2004 8000 лв 10147 лв
29.04.2005 10000 лв 10147 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
31.12.2002 2

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
11.04.2003 2 2
06.10.2003 2 3
29.04.2004 2 2
29.10.2004 2 2
29.04.2005 2 2

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: книжарница

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 11.04.2003

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

29.04.2005